krsort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

krsortBir diziyi anahtarlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralar

Açıklama

krsort(array &$dizi, int $seçenekler = SORT_REGULAR): true

Bir diziyi anahtar/değer ilişkisini koruyarak "anahtarlarına" göre büyükten küçüğe doğru sıralar.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Bilginize:

Dahili dizi göstericisi ilk elemana atanır.

Bağımsız Değişkenler

dizi

Sıralanacak dizi.

seçenekler

İsteğe bağlı ikinci bağımsız değişken seçenekler, şu değerleri kullanarak sıralama davranışını değiştirmek için kullanılabilir:

Sıralama türü seçenekleri:

  • SORT_REGULAR - öğeler normal olarak karşılaştırılır; ayrıntılar için: Karşılaştıma İşleçleri
  • SORT_NUMERIC - öğeler sayısal olarak karşılaştırılır.
  • SORT_STRING - öğeler dizgesel olarak karşılaştırılır.
  • SORT_LOCALE_STRING - öğeler geçerli yerele göre dizgesel olarak karşılaştırılır. setlocale() işlevi ile değiştirilebilen bir yerel kullanılır.
  • SORT_NATURAL - natsort() işlevindeki gibi öğeler "doğal sıralama" kullanılarak dizgesel olarak karşılaştırılır.
  • SORT_FLAG_CASE - dizgeleri harf büyüklüğüne duyarsız sıralamak için SORT_STRING veya SORT_NATURAL ile bitsel VEYAlanabilir.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Dönüş türü artık true;evvelce, bool idi.

Örnekler

Örnek 1 - krsort() örneği

<?php
$fruits
= array("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");
krsort($fruits);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
echo
"$key = $val\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

d = lemon
c = apple
b = banana
a = orange

Ayrıca Bakınız

  • sort() - Bir diziyi küçükten büyüğe doğru sıralar
  • arsort() - Bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan büyükten küçüğe doğru sıralar
  • ksort() - Bir diziyi anahtarlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralar
  • Dizilerde Sıralama
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-26
peter at pmkmedia dot com
19 years ago
Best deal sorting:

This is a function that will sort an array with integer keys (weight) and float values (cost) and delete 'bad deals' - entries that are more costly than other entries that have greater or equal weight.

Input: an array of unsorted weight/cost pairs
Output: none

function BEST_DEALS($myarray)
{   // most weight for least cost:
    // Peter Kionga-Kamau, http://www.pmkmedia.com
    // thanks to Nafeh for the reversal trick
    // free for unrestricted use.
    krsort($myarray, SORT_NUMERIC);
    while(list($weight, $cost) = each($myarray))
    {   // delete bad deals, retain best deals:
        if(!$lastweight)
        {
            $lastweight=$weight;
            $lastcost = $cost;
        }
        else if($cost >= $lastcost) unset($myarray[$weight]);
        else
        {
            $lastweight=$weight;
            $lastcost = $cost;
        }
    }
    ksort($myarray);
}
up
-29
Anonymous
17 years ago
To create a natural reverse sorting by keys, use the following function:

<?php
function natkrsort($array)
{
   
$keys = array_keys($array);
   
natsort($keys);

    foreach (
$keys as $k)
    {
       
$new_array[$k] = $array[$k];
    }
  
   
$new_array = array_reverse($new_array, true);

    return
$new_array;
}
?>
To Top