PHP 8.1.20 Released!

setcookie

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

setcookieBir çerez gönderir

Açıklama

setcookie(
    string $isim,
    string $değer = "",
    int $süreler_veya_seçenekler = 0,
    string $yol = "",
    string $alan = "",
    bool $güvenli = false,
    bool $sadece_http = false
): bool

PHP 7.3.0 ve sonrasında böyle de kullanılabilir (isimli bağımsız değişkenler desteklenmiyor):

setcookie(string $isim, string $değer = "", array $seçenekler = []): bool

setcookie() işlevi, HTTP başlıklarının kalanıyla gönderilmek üzere bir çerez tanımlar. Diğer başlıklar gibi, çerezlerde betiğinizin herhangi bir çıktısından önce gönderilmelidir (bu bir protokol kısıtlamasıdır). Bu kısıtlama, bu işleve yapılacak çağrıların, <html> ve <head> etiketleri ve hatta her türlü boşluk karakteri çıktısından bile önce yer almasını gerektirir.

Çerezler bir kere atandı mı, artık $_COOKIE dizisi ile sonraki sayfa yüklemesinde erişilebilir olacaktır. Çerez değerleri ayrıca, $_REQUEST içinde de mevcut olabilir.

Bağımsız Değişkenler

setcookie() bağımsız değişkenlerinin her birinin nasıl çalıştığını hakkında bilgi edinmek için bkz: » RFC 6265

isim

Çerezin ismi.

değer

Çerezin değeri. Bu değer istemcinin bilgisayarında saklanır. Bu bakımdan çerezlerde güvenlik ihlaline konu bilgiler saklanmamalıdır. isim bağımsız değişkeninde 'çerezim' isminin kullanıldığı varsayımıyla, bu çerezin değeri $_COOKIE['çerezim'] değişkeni ile alınabilir.

süreler_veya_seçenekler

Çerezin zaman aşımına uğrama süresi. Değer bir Unix zaman damgasıdır. Bu değeri elde etmenin tek yolu, time() işlevinden dönen değere çerezin zaman aşımına uğrayacağı süreyi saniye cinsinden eklemektir. Örneğin, time()+60*60*24*30 ile çerez 30 gün sonra zaman aşımına uğrar. Ayrıca, mktime() işlevi de kullanılabilir. Burada 0 atanır veya birşey belirtilmezse, çerez oturumun sonunda (tarayıcı kapandığında) zaman aşımına uğrar.

Bilginize:

süreler_veya_seçenekler bağımsız değişkeni değer olarak bir Unix zaman damgası alır. Bu, başlıkta belirtilen Wdy, DD-Mon-YYYY HH:MM:SS GMT tarih biçeminin zıddı olup bu dönüşümü PHP dahili olarak yapar.

yol

Çerezin üzerinde etkin olacağı sunucudaki yol. '/' belirtilirse çerez alan'ın tamamında kullanılabilir olacaktır. Eğer '/foo/' belirtilirse, çerez sadece /foo/ dizininde ve /foo/bar/ gibi alt dizinlerde kullanılabilir olacaktır. Öntanımlı değer çerezin atandığı içinde bulunulan dizindir.

alan

Çerezin kullanılabileceği (alt)alan. Çerezi ('www.example.com' gibi) bir alt alan adında kullanılabilir yapmak onu tüm diğer alt alan adlarında da (w2.www.example.com gibi) kullanılabilir kılacaktır. Çerezi tüm alt alan adlarında kullanılabilir yapmak için buraya alan adı (örneğimiz için ('example.com') yazılmalıdır.

Eski tarayıcılar hala kullanımdan kalkmış olan ve alt alan adıyla eşleşme sağlamak için . ile başlatmayı gerektiren » RFC 2109'u gerçeklemektedir.

güvenli

Çerezin istemciye güvenli bir HTTPS bağlantısı üzerinden mi aktarılması gerektiğini belirtmek için kullanılır. true belirtildiği takdirde, çerez sadece güvenli bağlantı mevcutsa gönderilecektir. Sunucu tarafında, bu çeşit çerezin sadece ($_SERVER["HTTPS"] ile ilgili) güvenli bağlantı üzerinden gönderilmesi kararı yazılımcıya aittir.

sadece_http

true olduğu takdirde çerez sadece HTTP protokolü üzerinden erişilebilir olacaktır. Yani çerez, JavaScript gibi betik dilleri tarafından erişilebilir olmayacaktır. Bu ayarlama, XSS saldırılarıyla kimlik hırsızlığı riskini etkin şekilde azaltmaya (tüm tarayıcılar tarafından desteklenmese de) yardımcı olabilir, fakat bu sava çoğunlukla itiraz edilir. Değer olarak true veya false belirtilebilir.

seçenekler

zaman_aşımı, yol, alan, güvenli, sadece_http ve samesite bağımsız değişkenlerinden herhangi birine sahip olabilen ilişkisel bir dizi. Bunlar dışında bir anahtar varsa, E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir. Değerler, aynı ada sahip bağımsız değişkenler için açıklananla aynı anlama sahiptir. samesite öğesinin değeri None, Lax veya Strict olmalıdır. İzin verilen seçeneklerden herhangi biri belirtilmezse, bunların öntanımlı değerleri, açık bağımsız değişkenlerin öntanımlı değerleri ile aynıdır. samesite öğesi atlanırsa, SameSite çerez özelliği ayarlanmaz.

Dönen Değerler

Bu işlev çağrılmadan önce yapılmış çıktı varsa setcookie() başarısız olup false döndürür. setcookie() başarılı olduğu takdirde true döndürür. Dönüş değeri, kullanıcının çerezi kabul ettiği ya da etmediği anlamına gelmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Çerezin tarih biçemi 'D, d M Y H:i:s \G\M\T' oldu; evvelce 'D, d-M-Y H:i:s T' idi.
7.3.0 seçenekler dizisini destekleyen ek bir yöntem tanımı eklendi. Dizi içinde SameSite çerezinin değerleri de destekleniyor.

Örnekler

Çerez gönderimi ile ilgili bazı örnekler:

Örnek 1 - setcookie() gönderim örneği

<?php
$value
= 'bir şeyler bir yerlere';

setcookie("TestCookie", $value);
setcookie("TestCookie", $value, time()+3600); /* 1 saatliğine geçerli */
setcookie("TestCookie", $value, time()+3600, "/~rasmus/", "example.com", 1);
?>

Çerez gönderilirken çerez değerinin otomatik olarak URL kodlamasından geçirileceğine, alınırken ise bu kodlamanın yine otomatik olarak çözüleceğine ve yine aynı çerez ismine atanacağına dikkat ediimalidir. Bu istenmiyorsa, Bu işlevin yerine setrawcookie() işlevi kullanılabilir. Deneme çerezimizin bir betik içindeki değerini görmek için aşağıdaki örneklerden biri kullanılabilir:

<?php
// Bağımsız bir çerez bas
echo $_COOKIE["TestCookie"];

// Tüm çerezleri görmek için başka bir yol
print_r($_COOKIE);
?>

Örnek 2 - setcookie() silme örneği

Bir çerezi silerken, tarayıcının yürürlükten kaldırma mekanizmasını tetikleyebilmek için, süre bitiminin geçmişte kalmasını sağlamanız gerekir. Önceki örnekte gönderilen çerezin silinmesi:

<?php
// süre bitimini 1 saat önceye ayarla
setcookie ("TestCookie", "", time() - 3600);
setcookie ("TestCookie", "", time() - 3600, "/~rasmus/", "example.com", 1);
?>

Örnek 3 - setcookie() ve diziler

Çerez ismini belirtirken dizi gösterimini kullanmak suretiyle çerez dizileri tanımlanabilir. Bu sayede dizi elemanı sayısı kadar çerez tanımlanabilir, fakat çerezler betikle alındığında değerlerin hepsi çerez isminde bir diziye yerleştirilir:

<?php
// çerezleri tanımla
setcookie("cookie[three]", "cookiethree");
setcookie("cookie[two]", "cookietwo");
setcookie("cookie[one]", "cookieone");

// sayfayı yeniden yükledikten sonra çerezler bas
if (isset($_COOKIE['cookie'])) {
foreach (
$_COOKIE['cookie'] as $name => $value) {
$name = htmlspecialchars($name);
$value = htmlspecialchars($value);
echo
"$name : $value <br />\n";
}
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

three : cookiethree
two : cookietwo
one : cookieone

Bilginize: Çerez isminin paraçası olarak [ ve ] gibi ayırıcı karakterlerin kullanımı RFC 6265, bölüm 4 ile uyumlu değildir, fakat RFC 6265, bölüm 5'e göre kullanıcı istemcileri tarafından desteklendikleri varsayılmıştır.

Notlar

Bilginize:

Bu işlevi çağırmadan önce, tarayıcıya gönderilene kadar sunucuda bekletilmek üzere çıktı bir tampona yazılabilir. Bu işlem, betikten ob_start() ve ob_end_flush() işlevlerini çağırarak veya output_buffering yapılandırma yönergesi php.ini veya sunucu yapılandırma dosyalarında belirtilerek yapılabilir.

Bilinen Güçlükler:

  • Çerezler sonraki sayfada görünür olmak üzere atanırlar, dolayısıyla sonraki sayfa yüklenene kadar görünür olmazlar. Bir çerezin başarıyla tanımlanıp tanımlanmadığını anlayabilmek için çerez zaman aşımına uğramadan sonraki sayfa üzerinde çerez denenmelidir. Zaman aşımı süresi zaman_aşımı bağımsız değişkeni ile belirtilebilir. Bir çerezin varlığını sınamanın en kolay yolu print_r($_COOKIE); çağrısı yapmaktır.
  • Çerezler atandıkları sırada kullanılan bağımsız değişkenler kullanılarak silinmelidir. değer bağımsız değişkeninde bir boş dizge belirtilir ve tüm diğer bağımsız değişkenlerin çerezi atarken kullanılan bağımsız değişkenlerle aynı olması sağlanırsa, ismi belirtilen çerez uzak istemciden silinir. Bu işlem dahili olarak çereze 'deleted' değeri atanarak ve zaman aşımı tarihi bir yıl önceye çekilerek gerçekleştirilir.
  • Bir çereze silmek amacıyla false değeri atanırken mantıksal değerler kullanılmamalıdır. false için 0, true için 1 kullanılmalıdır.
  • Çerez isimleri dizi isimleri olabilir. Böylece PHP betiğinde bu çerezler için dizi kullanılırken, kullanıcının sisteminde bunlar ayrı ayrı çerezler olarak saklanırlar. Tek bir çereze çok sayıda isim ve değer atamak için explode() işlevi kullanılabilir. Güvenlik zafiyeti oluşturması nedeniyle bu işlem için serialize() işlevinin kullanılması önerilmemektedir.

Peşpeşe pek çok setcookie() çağrısı yapılabilir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 35 notes

up
383
walterquez
10 years ago
Instead of this:
<?php setcookie( "TestCookie", $value, time()+(60*60*24*30) ); ?>

You can this:
<?php setcookie( "TestCookie", $value, strtotime( '+30 days' ) ); ?>
up
247
Bachsau
10 years ago
Want to remove a cookie?

Many people do it the complicated way:
setcookie('name', 'content', time()-3600);

But why do you make it so complicated and risk it not working, when the client's time is wrong? Why fiddle around with time();

Here's the easiest way to unset a cookie:
setcookie('name', 'content', 1);

Thats it.
up
69
Anonymous
2 years ago
Just an example to clarify the use of the array options, especially since Mozilla is going to deprecate / penalise the use of SameSite = none,  which is used by default if not using array options.

<?php
$arr_cookie_options
= array (
               
'expires' => time() + 60*60*24*30,
               
'path' => '/',
               
'domain' => '.example.com', // leading dot for compatibility or use subdomain
               
'secure' => true,     // or false
               
'httponly' => true,    // or false
               
'samesite' => 'None' // None || Lax  || Strict
               
);
setcookie('TestCookie', 'The Cookie Value', $arr_cookie_options);   
?>
up
36
paul nospam AT nospam sitepoint dot com
16 years ago
Note when setting "array cookies" that a separate cookie is set for each element of the array.

On high traffic sites, this can substantially increase the size of subsequent HTTP requests from clients (including requests for static content on the same domain).

More importantly though, the cookie specification says that browsers need only accept 20 cookies per domain.  This limit is increased to 50 by Firefox, and to 30 by Opera, but IE6 and IE7 enforce the limit of 20 cookie per domain.  Any cookies beyond this limit will either knock out an older cookie or be ignored/rejected by the browser.
up
41
Anonymous
16 years ago
something that wasn't made clear to me here and totally confused me for a while was that domain names must contain at least two dots (.), hence 'localhost' is invalid and the browser will refuse to set the cookie! instead for localhost you should use false.

to make your code work on both localhost and a proper domain, you can do this:

<?php

$domain
= ($_SERVER['HTTP_HOST'] != 'localhost') ? $_SERVER['HTTP_HOST'] : false;
setcookie('cookiename', 'data', time()+60*60*24*365, '/', $domain, false);

?>
up
17
nacho at casinelli dot com
6 years ago
It's worth a mention: you should avoid dots on cookie names.

<?php
// this will actually set 'ace_fontSize' name:
setcookie( 'ace.fontSize', 18 );
?>
up
11
synnus at gmail dot com
2 years ago
The " PHPSESSID " cookie will soon be rejected because its " sameSite " attribute is set to " none " or an invalid value, and without " secure " attribute. To learn more about the "sameSite" attribute, visit https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite.

<?php
ini_set
("session.cookie_secure", 1);
session_start();

my PHP code ....

?>
up
19
gabe at fijiwebdesign dot com
16 years ago
If you want to delete all cookies on your domain, you may want to use the value of:

<?php $_SERVER['HTTP_COOKIE'] ?>

rather than:

<?php $_COOKIE ?>

to dertermine the cookie names.
If cookie names are in Array notation, eg: user[username]
Then PHP will automatically create a corresponding array in $_COOKIE. Instead use $_SERVER['HTTP_COOKIE'] as it mirrors the actual HTTP Request header.

<?php

// unset cookies
if (isset($_SERVER['HTTP_COOKIE'])) {
   
$cookies = explode(';', $_SERVER['HTTP_COOKIE']);
    foreach(
$cookies as $cookie) {
       
$parts = explode('=', $cookie);
       
$name = trim($parts[0]);
       
setcookie($name, '', time()-1000);
       
setcookie($name, '', time()-1000, '/');
    }
}

?>
up
12
user at example.com
3 years ago
As of PHP 7.3.0 the setcookie() method supports the SameSite attribute in its options and will accept None as a valid value.

For earlier versions of PHP,  you can set the header() directly:

header('Set-Cookie: cross-site-cookie=bar; SameSite=None; Secure');
up
9
ellert at vankoperen dot nl
8 years ago
Caveat: if you use URL RewriteRules to get stuff like this: domain.com/bla/stuf/etc into parameters, you might run into a hickup when setting cookies.
At least in my setup a change in one of the parameters resulted in the cookie not being 'there' anymore.
The fix is simple: specify the domain. '/' will usualy do fine.
up
9
gareth at gw126 dot com
17 years ago
You can use cookies to prevent a browser refresh repeating some action from a form post... (providing the client is cookie enabled!)

<?php
//Flag up repeat actions (like credit card transaction, etc)
if(count($_POST)>0) {
   
$lastpost= isset($_COOKIE['lastpost']) ? $_COOKIE['lastpost'] : '';
    if(
$lastpost!=md5(serialize($_POST))) {
       
setcookie('lastpost', md5(serialize($_POST)));
       
$_POST['_REPEATED']=0;
    } else {
       
$_POST['_REPEATED']=1;
    }
}

//At this point, if $_POST['_REPEATED']==1, then  the user
//has hit the refresh button; so don't do any actions that you don't
//want to repeat!
?>

Hope that helps :)

Gareth
up
9
MrXCol
11 years ago
If you're having problem with IE not accepting session cookies this could help:

It seems the IE (6, 7, 8 and 9) do not accept the part 'Expire=0' when setting a session cookie. To fix it just don't put any expire at all. The default behavior when the 'Expire' is not set is to set the cookie as a session one.

(Firefox doesn't complains, btw.)
up
10
bluewaterbob
15 years ago
if you are having problems seeing cookies sometimes or deleting cookies sometimes, despite following the advice below, make sure you are setting the cookie with the domain argument. Set it with the dot before the domain as the examples show: ".example.com".  I wasn't specifying the domain, and finally realized I was setting the cookie when the browser url had the http://www.example.com and later trying to delete it when the url didn't have the www. ie. http://example.com. This also caused the page to be unable to find the cookie when the www. wasn't in the domain.  (When you add the domain argument to the setcookie code that creates the cookie, make sure you also add it to the code that deletes the cookie.)
up
8
ahmetantmen at msn dot com
16 years ago
You can be sure about the cookie files contents weren't changed.

<?php

$Seperator
= '--';
$uniqueID = 'Ju?hG&F0yh9?=/6*GVfd-d8u6f86hp';
$Data = 'Ahmet '.md5('123456789');

setcookie('VerifyUser', $Data.$Seperator.md5($Data.$uniqueID));

if (
$_COOKIE) {
  
$Cut = explode($Seperator, $_COOKIE['VerifyUser']);
   if (
md5($Cut[0].$uniqueID) === $Cut[1]) {
      
$_COOKIE['VerifyUser'] = $Cut[0];
   } else {
       die(
'Cookie data is invalid!!!');
   }
}

echo
$_COOKIE['VerifyUser'];

?>

Create a unique id for your site and create a hash with md5($Data.$uniqueID). Attacker can understant that it must be re-hash after change cookie content.
But doesn't. Because cannot guess your unique id. Seperate your hash and data with seperator and send that cookie. Control that hash of returned value and your unique id's is same returned hash. Otherwise you have to stop attack. Sorry for my poor english!
up
2
byz
6 years ago
exmaple with test.com;

setcookie('empty_domain','value',time()+3600,'') 
equal       test.com

setcookie('test_com_domain','value',time()+3600,'','test.com')  
equal       .test.com

setcookie('dot_test_com_domain','value',time()+3600,'','.test.com') 
equal       .test.com

ps:   .test.com   has its self    and child domain
up
6
Eric
13 years ago
The server my php code is running on has sessions disabled so I am forced to store a fair bit of arbitrary data in cookies.  Using array names was impractical and problematic, so I implemented a splitting routine.  I do not serialize any class instances, just arrays and simple objects.

In a nutshell, when setting a cookie value, I serialize it, gzcompress it, base64 encode it, break it into pieces and store it as a set of cookies.  To fetch the cookie value I get the named piece then iterate through piece names rebuilding the base64 data, then reverse the rest of the process.  The only other trick is deleting the pieces correctly.

Sessions are better, but if they are not available this is a viable alternative.  I chose gz over bz for compression because it looked faster with only slightly worse ratios.

Here is a simplified version of my implementation.  This is a good starting point but is not suitable for most uses.  For example, the domain and path are hard coded and no return values are checked for validity.

<?php
define
( 'COOKIE_PORTIONS' , '_piece_' );

function
clearpieces( $inKey , $inFirst ) {
   
$expire = time()-3600;
   
    for (
$index = $inFirst ; array_key_exists( $inKey.COOKIE_PORTIONS.$index , $_COOKIE ) ; $index += 1 ) {
       
setcookie( $inKey.COOKIE_PORTIONS.$index , '' , $expire , '/' , '' , 0 );
        unset(
$_COOKIE[$inKey.COOKIE_PORTIONS.$index] );
    }
}

function
clearcookie( $inKey ) {
   
clearpieces( $inKey , 1 );
   
setcookie( $inKey , '' , time()-3600 , '/' , '' , 0 );
    unset(
$_COOKIE[$inKey] );
}

function
storecookie( $inKey , $inValue , $inExpire ) {
   
$decode = serialize( $inValue );
   
$decode = gzcompress( $decode );
   
$decode = base64_encode( $decode );
   
   
$split = str_split( $decode , 4000 );//4k pieces
   
$count = count( $split );
   
    for (
$index = 0 ; $index < $count ; $index += 1 ) {
       
$result = setcookie( ( $index > 0 ) ? $inKey.COOKIE_PORTIONS.$index : $inKey , $split[$index] , $inExpire , '/' , '' , 0 );
    }
   
   
clearpieces( $inKey , $count );
}

function
fetchcookie( $inKey ) {
   
$decode = $_COOKIE[$inKey];
   
    for (
$index = 1 ; array_key_exists( $inKey.COOKIE_PORTIONS.$index , $_COOKIE ) ; $index += 1 ) {
       
$decode .= $_COOKIE[$inKey.COOKIE_PORTIONS.$index];
    }
   
   
$decode = base64_decode( $decode );
   
$decode = gzuncompress( $decode );
   
    return
unserialize( $decode );
}
?>
up
2
lferro9000 at gmail dot com
6 years ago
Of notice, the cookie when set with a zero expire or ommited WILL not expire when the browser closes.

What happens is that the browser, when closes the window, if it is a well behaved browser, will delete the cookie from the cookie store.

However, the cookie will survive in the server until the garbage collector removes the session, which will happen only when it kicks in and checks the specified session is out of bounds of the setting stated in:

http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-maxlifetime

Please check also:

http://php.net/manual/en/session.security.ini.php

And in case of doubt, PHP runs on the webserver and has no way whatsoever to interact with a browser apart from receiving requests and answering with responses, so assuming that a cookie will be removed from a browser is just an "hint" for the browser. There is no warranty that such will happen as instructed.

That is one of the reasons why the cookie values sent to browsers by some platforms are encrypted and timestamped, to ensure that they are actual and not tampered.
up
4
jdknock (at) gMaIl (dot) com
12 years ago
IE7 can have trouble with settings cookies that are embedded in an iframe. The problem lies with a W3C standard called Platform for Privacy Preferences or P3P for short.

To overcome, include the header:

header('P3P:CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"');

before setting the cookie.
up
7
jonathan dot bergeron at rve dot ulaval dot ca
16 years ago
About the delete part, I found that Firefox only remove the cookie when you submit the same values for all parameters, except the date, which sould be in the past. Submiting blank values didn't work for me.

Example :
- set -

<?php setcookie( "name", "value", "future_timestamp", "path", "domain" ); ?>

- delete -
<?php setcookie( "name", "value", "past_timestamp", "path", "domain" ); ?>

Jonathan
up
3
hansel at gretel dot com
16 years ago
The following code snippet combines abdullah's and Charles Martin's examples into a powerful combination function (and fixes at least one bug in the process):

<?php
 
function set_cookie_fix_domain($Name, $Value = '', $Expires = 0, $Path = '', $Domain = '', $Secure = false, $HTTPOnly = false)
  {
    if (!empty(
$Domain))
    {
     
// Fix the domain to accept domains with and without 'www.'.
     
if (strtolower(substr($Domain, 0, 4)) == 'www.'$Domain = substr($Domain, 4);
     
$Domain = '.' . $Domain;

     
// Remove port information.
     
$Port = strpos($Domain, ':');
      if (
$Port !== false$Domain = substr($Domain, 0, $Port);
    }

   
header('Set-Cookie: ' . rawurlencode($Name) . '=' . rawurlencode($Value)
                          . (empty(
$Expires) ? '' : '; expires=' . gmdate('D, d-M-Y H:i:s', $Expires) . ' GMT')
                          . (empty(
$Path) ? '' : '; path=' . $Path)
                          . (empty(
$Domain) ? '' : '; domain=' . $Domain)
                          . (!
$Secure ? '' : '; secure')
                          . (!
$HTTPOnly ? '' : '; HttpOnly'), false);
  }
?>

Basically, if the domain parameter is supplied, it is converted to support a broader range of domains.  This behavior may or may not be desireable (e.g. could be a security problem depending on the server) but it makes cookie handling oh-so-much-nicer (IMO).
up
5
cwillard at fastmail dot fm
15 years ago
If you're looking to set multiple values in your cookie (rather than setting multiple cookies) you might find these useful.

<?php
function build_cookie($var_array) {
  if (
is_array($var_array)) {
    foreach (
$var_array as $index => $data) {
     
$out.= ($data!="") ? $index."=".$data."|" : "";
    }
  }
  return
rtrim($out,"|");
}

function
break_cookie ($cookie_string) {
 
$array=explode("|",$cookie_string);
  foreach (
$array as $i=>$stuff) {
   
$stuff=explode("=",$stuff);
   
$array[$stuff[0]]=$stuff[1];
    unset(
$array[$i]);
  }
  return
$array;
}
?>
Hopefully someone finds these useful.
up
4
Anonymous
12 years ago
A period in a cookie name (like user.name) seems to show up in the $_COOKIE array as an underscore (so user_name). This means that for example $_COOKIE["user_name"] must be used to read a cookie that has been set with setcookie("user.name" ...), which is already rather confusing.

Furthermore the variable $_COOKIE["user_name"] will retain the value set by setcookie("user.name" ...) and no amount of calling setcookie("user_name" ...) will alter this value. This is rather trivially fixed by clearing the "user.name" cookie, but it can take a while to realize this since there's only "user_name" in $_COOKIE.

Hope this saves someone some time.
up
5
Carl V
18 years ago
If you want to delete all the cookies set by your domain, you may run the following:

<?php
$cookiesSet
= array_keys($_COOKIE);
for (
$x=0;$x<count($cookiesSet);$x++) setcookie($cookiesSet[$x],"",time()-1);
?>

Very useful when doing logout scripts and the cookie name may have changed (long story).
up
3
stovenator at gmail dot com
16 years ago
If you are having issues with IE7 and setcookie(), be sure to verify that the cookie is set via http for http sites, and https for https site.

Also, if the time is incorrect on your server, IE7 will also disallow those cookies from being set.
up
4
laffen
14 years ago
Note that the $_COOKIE variable not will hold multiple cookies with the same name. It is legitimate to set two cookies with the same name to the same host where the sub domain is different.
<?php
setcookie
("testcookie", "value1hostonly", time(), "/", ".example.com", 0, true);
setcookie("testcookie", "value2subdom", time(), "/", "subdom.example.com", 0, true);
?>
The next request from the browser will have both cookies in the $_SERVER['HTTP_COOKIE'] variable, but only one of them will be found in the $_COOKIE variable. Requests to subdom.example.com will have both cookies, while browser request to example.com or www.example.com only sends the cookie with the "value1hostonly" value.

<?php
$kaker
= explode(";", $_SERVER['HTTP_COOKIE']);
foreach(
$kaker as $val){
   
$k = explode("=", $val);
    echo
trim($k[0]) . " => " . $k[1];
}

// output
testcookie => value1hostonly
testcookie
=> value2subdom

?>
up
4
mkmohsinali at gmail dot com
11 years ago
#cookies.php
/*This code will demonstrate use of cookies with PHP
It is very easy to understand and is better for beginner to
understand and get idea about power of cookies when used
with PHP.Here we give user a form to choose colors he/she
likes for website and when he/she visits site again within one
hour his/her settings are saved and read from cookie
and he/she doesn't have to set the page color and page
text color again.You can change time from 3600
seconds to whatever you deem appropriate in your case.
if you don't understand anything please email me*/

<?php
#checking if form has been submitted
if (isset($_POST['submitted'])){
#if yes (form is submitted) assign values from POST array to variables
$newbgColor=$_POST['bgColor'];
$newtxtColor=$_POST['txtColor'];
#set cookies
setcookie("bgColor",$newbgColor,time()+3600);
setcookie("txtColor",$newtxtColor,time()+3600);

}
#in case user has come for first time and cookies are not set then
if ((!isset($_COOKIE['bgColor']) ) && (!isset($_COOKIE['txtColor']))){
$bgColor = "Black";
$txtColor="White";
}
#if cookies are set then use them
else{
$bgColor = $_COOKIE['bgColor'];
$txtColor = $_COOKIE['txtColor'];
}
?>
<!-- HTML Page-->
<html>
<body bgcolor="<?php echo $bgColor ?>" text="<?php echo $txtColor ?>">
<form action= "<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method ="POST">
<p>Body Color:</p>
<select name=bgColor>
<option value ="Red">Red</option>
<option value ="Green" selected>Green</option>
<option value ="Blue">Blue</option>
<option value ="Yellow">Yellow</option>
<option value ="Black">Black</option>
<option value ="Brown">Brown</option>
<option value ="White">White</option>
</select>
<p>Text Color:</p>
<select name=txtColor>
<tion value ="Red">Red</option>
<option value ="Green" selected>Green</option>
<option value ="Blue">Blue</option>
<option value ="Yellow">Yellow</option>
<option value ="Black">Black</option>
<option value ="Brown">Brown</option>
<option value ="White">White</option>
</select>
<input type ="hidden" name="submitted" value="true"></br>
<input type="submit" value="remind">
</form>
</body>
</html>
up
1
dmitry dot koterov at gmail dot com
7 years ago
Note that at least in PHP 5.5 setcookie() removes previously set cookies with the same name (even if you've set them via header()), so previously fired Set-Cookie headers with e.g. PHPSESSID name are not flushed to the browser. Even headers_list() doesn't see them after session_start():

header("Set-Cookie: PHPSESSID=abc; path=/; domain=.sub.domain.com");
header("Set-Cookie: PHPSESSID=abc; path=/; domain=.domain.com");
print_r(headers_list()); // here you see two Set-Cookie headers with domains for PHPSESSID
session_id('abc');
session_start();
print_r(headers_list()); // here you don't; you see only one Set-Cookie produced by session_start()
up
1
Anonymous
3 years ago
To add the "samesite" attribute, you can concatenate it to the path option until it gets implemented/documented properly
Eg:
<?php
    setcookie
('cookie_name', 'cookie_value', 0, '/; SameSite=strict');
?>
up
2
jay at w3prodigy dot com
13 years ago
You can also delete cookies by supplying setcookie an empty value.

setcookie("w3p_cookie", "");
up
1
chris at styl dot ee
12 years ago
I was searching for a simple example of creating a cookie, storing a random number and updating it on refresh. I couldn't find one so I had to figure it out on my own....

- - - -
One thing to *NOTE* is technically you can't update a cookie, you can only overwrite it with a new one with the same name.

- - - -

This creates a random number, stores it in a cookie, then references it on refresh, checks for duplicates and does necessary correction, then stores it again, rinse and repeat...

<?php
ob_start
();
$MaxCount = 4;// set the max of the counter, in my tests "4" = (0,1,2,3) I adjusted below (+1) to get a "real" 4 (0,1,2,3,4) this is in reality 5 keys to humans, you can adjust script to eliminate "0", but my script makes use of the "0"

$random =(rand()%($MaxCount+1));//give me a random number limited by the max, adding "1" because computers start counting at "0"

if(!isset($_COOKIE['random'])){// check if random number cookie is not set
    //echo"not set";
   
setcookie('random', $random);//set the cookie for the first time
   
}else{
   
$lastRandom= $_COOKIE['random']; //hold the last number if it was set before
   
if($lastRandom == $random){//some logic to avoid repeats
    
if($random < $MaxCount){//if below max, add 1
       
$random++;
       
//echo "under the max, adding 1, ";   
   
}elseif($random >= ($MaxCount-1)){// if for some reason the random number is more than max or equal to it -1, and an additional -1 for max count in initial var (so in reality this -1 from intial max var, and -1 from $random which should be the same number)
           
$random--;
           
//echo "hit the max, subtracting 1, ";
       
}else{
       
$random++;
       
//echo "no case match, adding 1, ";   
       
}
   
//echo "(".$lastRandom.", ".$random. "), they matched initally - was it fixed?";
   
}else{
   
//echo "(".$lastRandom.", ".$random. "), they DO NOT match";
   
setcookie('random', $random);   
    }
   
//echo"is set: {$_COOKIE['random']}";
}

ob_end_flush();

?>
up
1
isooik at gmail-antispam dot com
15 years ago
Here's a more advanced version of the php setcookie() alternative function:

<?php

   
/**
     * A better alternative (RFC 2109 compatible) to the php setcookie() function
     *
     * @param string Name of the cookie
     * @param string Value of the cookie
     * @param int Lifetime of the cookie
     * @param string Path where the cookie can be used
     * @param string Domain which can read the cookie
     * @param bool Secure mode?
     * @param bool Only allow HTTP usage?
     * @return bool True or false whether the method has successfully run
     */
   
function createCookie($name, $value='', $maxage=0, $path='', $domain='', $secure=false, $HTTPOnly=false)
    {
       
$ob = ini_get('output_buffering');

       
// Abort the method if headers have already been sent, except when output buffering has been enabled
       
if ( headers_sent() && (bool) $ob === false || strtolower($ob) == 'off' )
            return
false;

        if ( !empty(
$domain) )
        {
           
// Fix the domain to accept domains with and without 'www.'.
           
if ( strtolower( substr($domain, 0, 4) ) == 'www.' ) $domain = substr($domain, 4);
           
// Add the dot prefix to ensure compatibility with subdomains
           
if ( substr($domain, 0, 1) != '.' ) $domain = '.'.$domain;

           
// Remove port information.
           
$port = strpos($domain, ':');

            if (
$port !== false ) $domain = substr($domain, 0, $port);
        }

       
// Prevent "headers already sent" error with utf8 support (BOM)
        //if ( utf8_support ) header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

       
header('Set-Cookie: '.rawurlencode($name).'='.rawurlencode($value)
                                    .(empty(
$domain) ? '' : '; Domain='.$domain)
                                    .(empty(
$maxage) ? '' : '; Max-Age='.$maxage)
                                    .(empty(
$path) ? '' : '; Path='.$path)
                                    .(!
$secure ? '' : '; Secure')
                                    .(!
$HTTPOnly ? '' : '; HttpOnly'), false);
        return
true;
    }

?>

Regards,
Isaak
up
-1
bocian941 at pawno dot pl
12 years ago
My 2 functions to use "live cookies":

<?php
   
function SetCookieLive($name, $value='', $expire = 0, $path = '', $domain='', $secure=false, $httponly=false)
    {
       
$_COOKIE[$name] = $value;
        return
setcookie($name, $value, $expire, $path, $domain, $secure, $httponly);
    }

    function
RemoveCookieLive($name)
    {
        unset(
$_COOKIE[$name]);
        return
setcookie($name, NULL, -1);
    }
?>
up
-1
Anonymous
4 years ago
I haven't seen this mentioned here and had a lot of issues (and created a lot of stupid hacks) before I figured this out.

If you have a couple of environments for example, and are trying to set cookies on two domains:

example.com (main site)
dev.example.com (dev site)

In this case your (same named) cookies will interfere with each other if you're trying to set cookies with the domain parameter. 

Simply use an empty string for the domain parameter and the cookies will refer to each host separately.

If you use the subdomain www. on the main site this won't be an issue, but without a subdomain you'll have issues with reading each others' cookies.
up
-1
J?rg Aldinger
19 years ago
When using your cookies on a webserver that is not on the standard port 80, you should NOT include the :[port] in the "Cookie domain" parameter, since this would not be recognized correctly.
I had the issue working on a project that runs on multiple servers (development, production, etc.). One of the servers is running on a different port (together with other websites that run on the same server but on different ports).
up
-2
Anonymous
2 years ago
Chrome versions prior to version 67 reject samesite=none cookies. And starting in Chrome version 84 samesite=none cookies without the secure attribute are also rejected. But that doesn't mean you can't set cookies on an unencrypted connection. The simple way around it is to use browser sniffing to detect samesite=none compatible browsers:

$cookie_string = 'set-cookie: name=value';

if (!preg_match('/Chrom[^ \/]+\/([0-9]+)[\.0-9]* /', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], $matches) || $matches[1]>66 && $matches[1]<84) {// match samesite=none compatible browsers
    $cookie_string.= '; samesite=none';
}

header($cookie_string, false);// set cookie
To Top