PHP 8.1.20 Released!

imagecopyresampled

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecopyresampledGörüntünün bir parçasını örnekleyerek kopyalar ve boyutlandırır

Açıklama

imagecopyresampled(
    GdImage $hedef,
    GdImage $kaynak,
    int $hdf_x,
    int $hdf_y,
    int $kyn_x,
    int $kyn_y,
    int $hdf_gnş,
    int $hdf_yks,
    int $kyn_gnş,
    int $kyn_yks
): bool

imagecopyresampled() işlevi bir görüntü karesini boyutlandırarak başka bir görüntüye kopyalarken piksel renklerini ara değerlerle yumuşatarak görüntünün kalitesini korur.

Başka bir deyişle, imagecopyresampled() işlevi kaynak görüntünün kyn_x, kyn_y noktasından, kyn_gnş ve kyn_yks ile belirlenen parçasını alıp, hedef görüntünün hdf_x, hdf_y noktasında hdf_gnş, hdf_yks ile belirlenen parçasına yerleştirir.

Eğer kaynak ve hedef koordinatları ile genişlik ve yükseklikler farklıysa parça yerleştirilirken küçültülür veya büyütülür. Koordinatlar parçanın sol üst köşesini belirtir. Bu işlev aynı görüntünün içinde kopyalama yapmak amacıyla da kullanılabilir (hedef ve kaynak aynı ise), fakat parçaların üstüste gelmesi halinde sonuç belirsizdir.

Bağımsız Değişkenler

hedef

Görüntünün gönderileceği özkaynak.

kaynak

Görüntünün alındığı özkaynak.

hdf_x

Hedef görüntüdeki X koordinatı.

hdf_y

Hedef görüntüdeki Y koordinatı.

kyn_x

Kaynak görüntüdeki X koordinatı.

kyn_y

Kaynak görüntüdeki Y koordinatı.

hdf_gnş

Hedef görüntüdeki parça genişliği.

hdf_yks

Hedef görüntüdeki parça yüksekliği.

kyn_gnş

Kaynak genişliği.

kyn_yks

Kaynak yüksekliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 hedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.

Örnekler

Örnek 1 - Basit örnek

Bu örnekte görüntü yarı boyutunda yeniden örneklenmektedir.

<?php
// Dosya ve yeni boyut
$dosya = 'test.jpg';
$oran = 0.5;

// İçerik türü
header('Content-type: image/jpeg');

// Yeni resmin boyutları
list($gen, $yük) = getimagesize($filename);
$yenigen = $gen * $oran;
$yeniyük = $yük * $oran;

// Görüntüleri yükleyelim
$hedef = imagecreatetruecolor($yeniger, $yeniyük);
$kaynak = imagecreatefromjpeg($dosya);

// Görüntüyü örnekleyelim
imagecopyresampled($hedef, $kaynak, 0, 0, 0, 0, $yenigen, $yeniyük, $gen, $yük);

// Görüntüyü çıktılayalım
imagejpeg($image_p, null, 100);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Basit örneğin çıktısı

Örnek 2 - Bir görüntünün orantılı olarak örneklenmesi

Bu örnekte görüntü 200 piksellik azami yükseklik ve genişlikle örneklenmektedir.

<?php
// Dosya
$dosya = 'dnm.jpg';

// Azami yükseklik ve genişlik
$gen = 200;
$yük = 200;

// İçerik türü
header('Content-type: image/jpeg');

// Yeni boyutları hesaplayalım
list($özgen, $özyük) = getimagesize($dosya);

$özoran = $özgen/$özyük;

if (
$gen/$yük > $özoran) {
$gen = $yük*$özoran;
} else {
$yük = $gen/$özoran;
}

// Görüntüyü örnekleyelim
$hedef = imagecreatetruecolor($gen, $yük);
$kaynak = imagecreatefromjpeg($dosya);
imagecopyresampled($hedef, $kaynak, 0, 0, 0, 0, $gen, $yük, $özgen, $özyük);

// Görüntüyü çıktılayalım
imagejpeg($image_p, null, 100);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Bir görüntünün orantılı olarak kopyalanması örneği

Notlar

Bilginize:

Paletli görüntülerdeki sınırlama (255+1 renk) nedeniyle bir sorun vardır. Görüntüyü yeniden örneklerken veya süzerken 255'ten daha çok renk gerekir ve bu nedenle yeniden örneklenen piksel renkleri için bir yaklaşım uygulanır. Paletli görüntüde yeni renk için paletten bir yer ayrılmaya çalışılır, eğer bu işlem başarısız olursa (teorik olarak) o renge en yakın renk seçilir. Bu her zaman görsel olarak en yakın renk olmayabilir. Bunun sonucu olarak kısmen boş görüntüler gibi tuhaf sonuçlar alınabilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için hedef görüntü olarak gerçek renkli (örneğin, imagecreatetruecolor() ile oluşturulmuş) bir görüntü kullanın.

Ayrıca Bakınız

  • imagecopyresized() - Görüntünün bir parçasını kopyalar ve boyutlandırır
  • imagescale() - Görüntüyü belirtilen genişlik ve yüksekliği kullanarak oranlar
  • imagecrop() - Görüntüyü belirtilen dikdörtgen ile kırpar
add a note

User Contributed Notes 37 notes

up
197
wbcarts at juno dot com
9 years ago
FOUR RECTANGLES

                  $src_image                                   $dst_image
+------------+---------------------------------+   +------------+--------------------+
|            |                                 |   |            |                    |
|            |                                 |   |         $dst_y                  |
|            |                                 |   |            |                    |
|         $src_y                               |   +-- $dst_x --+----$dst_width----+ |
|            |                                 |   |            |                  | |
|            |                                 |   |            |    Resampled     | |
|            |                                 |   |            |                  | |
+-- $src_x --+------ $src_width ------+        |   |       $dst_height             | |
|            |                        |        |   |            |                  | |
|            |                        |        |   |            |                  | |
|            |                        |        |   |            |                  | |
|            |                        |        |   |            +------------------+ |
|            |        Sample          |        |   |                                 |
|            |                        |        |   |                                 |
|            |                        |        |   |                                 |
|       $src_height                   |        |   |                                 |
|            |                        |        |   +---------------------------------+
|            |                        |        |
|            |                        |        |
|            +------------------------+        |
|                                              |
|                                              |
+----------------------------------------------+
up
76
promaty at gmail dot com
12 years ago
Here is my ultimate image resizer that preserves transparency for gif's and png's and has an option to crop images to fixed dimensions (preserves image proportions by default)

<?php
function image_resize($src, $dst, $width, $height, $crop=0){

  if(!list(
$w, $h) = getimagesize($src)) return "Unsupported picture type!";

 
$type = strtolower(substr(strrchr($src,"."),1));
  if(
$type == 'jpeg') $type = 'jpg';
  switch(
$type){
    case
'bmp': $img = imagecreatefromwbmp($src); break;
    case
'gif': $img = imagecreatefromgif($src); break;
    case
'jpg': $img = imagecreatefromjpeg($src); break;
    case
'png': $img = imagecreatefrompng($src); break;
    default : return
"Unsupported picture type!";
  }

 
// resize
 
if($crop){
    if(
$w < $width or $h < $height) return "Picture is too small!";
   
$ratio = max($width/$w, $height/$h);
   
$h = $height / $ratio;
   
$x = ($w - $width / $ratio) / 2;
   
$w = $width / $ratio;
  }
  else{
    if(
$w < $width and $h < $height) return "Picture is too small!";
   
$ratio = min($width/$w, $height/$h);
   
$width = $w * $ratio;
   
$height = $h * $ratio;
   
$x = 0;
  }

 
$new = imagecreatetruecolor($width, $height);

 
// preserve transparency
 
if($type == "gif" or $type == "png"){
   
imagecolortransparent($new, imagecolorallocatealpha($new, 0, 0, 0, 127));
   
imagealphablending($new, false);
   
imagesavealpha($new, true);
  }

 
imagecopyresampled($new, $img, 0, 0, $x, 0, $width, $height, $w, $h);

  switch(
$type){
    case
'bmp': imagewbmp($new, $dst); break;
    case
'gif': imagegif($new, $dst); break;
    case
'jpg': imagejpeg($new, $dst); break;
    case
'png': imagepng($new, $dst); break;
  }
  return
true;
}
?>

Example that I use when uploading new images to the server.

This saves the original picture in the form:
original.type

and creates a new thumbnail:
100x100.type

<?php
  $pic_type
= strtolower(strrchr($picture['name'],"."));
 
$pic_name = "original$pic_type";
 
move_uploaded_file($picture['tmp_name'], $pic_name);
  if (
true !== ($pic_error = @image_resize($pic_name, "100x100$pic_type", 100, 100, 1))) {
    echo
$pic_error;
   
unlink($pic_name);
  }
  else echo
"OK!";
?>

Cheers!
up
2
julien at go-on-web dot com
9 years ago
Windows does not accept floating width and height...

So, in "Example #2 Resampling an image proportionally", prefer :
<?php
if ($width/$height > $ratio_orig) {
  
$width = round( $height*$ratio_orig );
} else {
  
$height = round( $width/$ratio_orig );
}
?>
(used "round")
otherwise your image wont be resized.
up
2
tim dot daldini at gmail dot be
15 years ago
Tim's function is a whole lot faster, however, the quality setting doesnt seem right since resizing very big images doesnt affect quality of the resulting thumbnails that much on quality 1 for example.

Anyone has figured out how to use a more correct quality setting by comparing image surfaces (for example) basing on Tim's function?

images with a total of 10Megapixels that contain 5Megapixels when resized should use the same quality setting like images that contain 1Megapixels but only 0.5 when resized.

Not hard to understand, but the memoryload would be a lot lower if the function could decide to use a setting of quality 1 automatically when resizing big images to small thumbnails. This would be handy especially when using the function for images of various sizes in the same application.
up
16
zorroswordsman at gmail dot com
14 years ago
I've created a PHP5 image resize class, using ImageCopyResampled, that someone might find useful, with support for JPEG, PNG, and GIF formats. It retains the original image's aspect ratio when resizing, and doesn't resize or resample if the original width and height is smaller then the desired resize.

<?php

// Imaging
class imaging
{

   
// Variables
   
private $img_input;
    private
$img_output;
    private
$img_src;
    private
$format;
    private
$quality = 80;
    private
$x_input;
    private
$y_input;
    private
$x_output;
    private
$y_output;
    private
$resize;

   
// Set image
   
public function set_img($img)
    {

       
// Find format
       
$ext = strtoupper(pathinfo($img, PATHINFO_EXTENSION));

       
// JPEG image
       
if(is_file($img) && ($ext == "JPG" OR $ext == "JPEG"))
        {

           
$this->format = $ext;
           
$this->img_input = ImageCreateFromJPEG($img);
           
$this->img_src = $img;
           

        }

       
// PNG image
       
elseif(is_file($img) && $ext == "PNG")
        {

           
$this->format = $ext;
           
$this->img_input = ImageCreateFromPNG($img);
           
$this->img_src = $img;

        }

       
// GIF image
       
elseif(is_file($img) && $ext == "GIF")
        {

           
$this->format = $ext;
           
$this->img_input = ImageCreateFromGIF($img);
           
$this->img_src = $img;

        }

       
// Get dimensions
       
$this->x_input = imagesx($this->img_input);
       
$this->y_input = imagesy($this->img_input);

    }

   
// Set maximum image size (pixels)
   
public function set_size($size = 100)
    {

       
// Resize
       
if($this->x_input > $size && $this->y_input > $size)
        {

           
// Wide
           
if($this->x_input >= $this->y_input)
            {

               
$this->x_output = $size;
               
$this->y_output = ($this->x_output / $this->x_input) * $this->y_input;

            }

           
// Tall
           
else
            {

               
$this->y_output = $size;
               
$this->x_output = ($this->y_output / $this->y_input) * $this->x_input;

            }

           
// Ready
           
$this->resize = TRUE;

        }

       
// Don't resize
       
else { $this->resize = FALSE; }

    }

   
// Set image quality (JPEG only)
   
public function set_quality($quality)
    {

        if(
is_int($quality))
        {

           
$this->quality = $quality;

        }

    }

   
// Save image
   
public function save_img($path)
    {

       
// Resize
       
if($this->resize)
        {

           
$this->img_output = ImageCreateTrueColor($this->x_output, $this->y_output);
           
ImageCopyResampled($this->img_output, $this->img_input, 0, 0, 0, 0, $this->x_output, $this->y_output, $this->x_input, $this->y_input);

        }

       
// Save JPEG
       
if($this->format == "JPG" OR $this->format == "JPEG")
        {

            if(
$this->resize) { imageJPEG($this->img_output, $path, $this->quality); }
            else {
copy($this->img_src, $path); }

        }

       
// Save PNG
       
elseif($this->format == "PNG")
        {

            if(
$this->resize) { imagePNG($this->img_output, $path); }
            else {
copy($this->img_src, $path); }

        }

       
// Save GIF
       
elseif($this->format == "GIF")
        {

            if(
$this->resize) { imageGIF($this->img_output, $path); }
            else {
copy($this->img_src, $path); }

        }

    }

   
// Get width
   
public function get_width()
    {

        return
$this->x_input;

    }

   
// Get height
   
public function get_height()
    {

        return
$this->y_input;

    }

   
// Clear image cache
   
public function clear_cache()
    {

        @
ImageDestroy($this->img_input);
        @
ImageDestroy($this->img_output);

    }

}

##### DEMO #####

// Image
$src = "myimage.jpg";

// Begin
$img = new imaging;
$img->set_img($src);
$img->set_quality(80);

// Small thumbnail
$img->set_size(200);
$img->save_img("small_" . $src);

// Baby thumbnail
$img->set_size(50);
$img->save_img("baby_" . $src);

// Finalize
$img->clear_cache();

?>
up
3
bobbyboyojones at hotmail dot com
15 years ago
I hated that enlarging an image resulted in giant pixels rather than a smoother look, so I wrote this function.  It takes longer, but gives a much nicer look.

<?php

function imagecopyresampledSMOOTH(&$dst_img, &$src_img, $dst_x, $dst_y, $src_x, $src_y, $dst_w, $dst_h, $src_w, $src_h, $mult=1.25){
   
// don't use a $mult that's too close to an int or this function won't make much of a difference

   
$tgt_w = round($src_w * $mult);
   
$tgt_h = round($src_h * $mult);
   
   
// using $mult <= 1 will make the current step w/h smaller (or the same), don't allow this, always resize by at least 1 pixel larger
   
if($tgt_w <= $src_w){ $tgt_w += 1; }
    if(
$tgt_h <= $src_h){ $tgt_h += 1; }
   
   
// if the current step w/h is larger than the final height, adjust it back to the final size
    // this check also makes it so that if we are doing a resize to smaller image, it happens in one step (since that's already smooth)
   
if($tgt_w > $dst_w){ $tgt_w = $dst_w; }
    if(
$tgt_h > $dst_h){ $tgt_h = $dst_h; }

   
$tmpImg = imagecreatetruecolor($tgt_w, $tgt_h);

   
imagecopyresampled($tmpImg, $src_img, 0, 0, $src_x, $src_y, $tgt_w, $tgt_h, $src_w, $src_h);
   
imagecopy($dst_img, $tmpImg, $dst_x, $dst_y, 0, 0, $tgt_w, $tgt_h);
   
imagedestroy($tmpImg);

   
// as long as the final w/h has not been reached, reep on resizing
   
if($tgt_w < $dst_w OR $tgt_h < $dst_h){
       
imagecopyresampledSMOOTH($dst_img, $dst_img, $dst_x, $dst_y, $dst_x, $dst_y, $dst_w, $dst_h, $tgt_w, $tgt_h, $mult);
    }
}

?>
up
3
wm at violet dot bg
15 years ago
This is a fixed version of ImageCopyResampledBicubic posted by liviu.malaescu
The original version wasn't respecting src_x & src_y args

<?php
   
function ImageCopyResampledBicubic(&$dst_image, &$src_image, $dst_x, $dst_y, $src_x, $src_y, $dst_w, $dst_h, $src_w, $src_h)  {
       
// we should first cut the piece we are interested in from the source
       
$src_img = ImageCreateTrueColor($src_w, $src_h);
       
imagecopy($src_img, $src_image, 0, 0, $src_x, $src_y, $src_w, $src_h);

       
// this one is used as temporary image
       
$dst_img = ImageCreateTrueColor($dst_w, $dst_h);

       
ImagePaletteCopy($dst_img, $src_img);
       
$rX = $src_w / $dst_w;
       
$rY = $src_h / $dst_h;
       
$w = 0;
        for (
$y = 0; $y < $dst_h; $y++)  {
           
$ow = $w; $w = round(($y + 1) * $rY);
           
$t = 0;
            for (
$x = 0; $x < $dst_w; $x++)  {
               
$r = $g = $b = 0; $a = 0;
               
$ot = $t; $t = round(($x + 1) * $rX);
                for (
$u = 0; $u < ($w - $ow); $u++)  {
                    for (
$p = 0; $p < ($t - $ot); $p++)  {
                       
$c = ImageColorsForIndex($src_img, ImageColorAt($src_img, $ot + $p, $ow + $u));
                       
$r += $c['red'];
                       
$g += $c['green'];
                       
$b += $c['blue'];
                       
$a++;
                    }
                }
               
ImageSetPixel($dst_img, $x, $y, ImageColorClosest($dst_img, $r / $a, $g / $a, $b / $a));
            }
        }

       
// apply the temp image over the returned image and use the destination x,y coordinates
       
imagecopy($dst_image, $dst_img, $dst_x, $dst_y, 0, 0, $dst_w, $dst_h);

       
// we should return true since ImageCopyResampled/ImageCopyResized do it
       
return true;
    }
?>
up
1
mattura gmail com
15 years ago
Here's a little function I wrote to resize images to a maximum dimension - based on what facebook does in the galleries. You put in a source, destination and a maximum dimension in pixels (eg 300), and for example if the image is long and thin, the longest edge will be 300px, yet the image retains proportions. A square image will become 300x300, a 6x4 (landscape) will become 300x200, a 4x6 (portrait) - 200x300 etc.
It works on jpg images, but other formats can easily be added.
<?php
function createThumb($spath, $dpath, $maxd) {
$src=@imagecreatefromjpeg($spath);
if (!
$src) {return false;} else {
 
$srcw=imagesx($src);
 
$srch=imagesy($src);
  if (
$srcw<$srch) {$height=$maxd;$width=floor($srcw*$height/$srch);}
  else {
$width=$maxd;$height=floor($srch*$width/$srcw);}
  if (
$width>$srcw && $height>$srch) {$width=$srcw;$height=$srch;}  //if image is actually smaller than you want, leave small (remove this line to resize anyway)
 
$thumb=imagecreatetruecolor($width, $height);
  if (
$height<100) {imagecopyresized($thumb, $src, 0, 0, 0, 0, $width, $height, imagesx($src), imagesy($src));}
  else {
imagecopyresampled($thumb, $src, 0, 0, 0, 0, $width, $height, imagesx($src), imagesy($src));}
 
imagejpeg($thumb, $dpath);
  return
true;
}
}
?>
up
3
kazuya
9 years ago
<?php

$new_file
= img_resize("./img/", "test.jpg","copy_test.jpg",300);
echo
"<IMG src = '$new_file'>";

function
img_resize($path,$tmp_name,$new_name,$new_width){
    if (!
file_exists($path.$filename)){
        echo
"file not found!";
        exit;
    }
    if (!
is_writable($path)){
        echo
"error:permission denied!";
        exit;
    }
    list(
$width, $height) = getimagesize($path . $tmp_name);
   
$new_height = abs($new_width * $height / $width);
   
$image_p = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
   
$image = imagecreatefromjpeg($path . $tmp_name);
   
imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0,
                       
$new_width, $new_height, $width, $height);
   
imagejpeg($image_p, $path . $new_name);
    return
$path.$new_name;
}

?>
up
4
Anonymous
17 years ago
It should be noted that the imagecopyresampled() function is much more blurry than Photoshop CS's default bicubic funtion. And looks similar to a blury version of Photoshop's bilinear function. The documentation fails to note which algorithm is used in resampling.
up
3
satanas147 at gmail dot com
14 years ago
Another add-on to previous php5 class for thumbnail (with a merge of Matt and Zorro's proposals).
This is dedicated to generate thumbnail on the fly for a webpage using the subclass thumbnail.
It saves the generated thumb as myimage_tn, in the same directory.
I'm quite new with php5, so I think this could be optimized, but it seems to work fine.

<?php
// Imaging
class imaging
{
   
// Variables
   
private $img_input;
    private
$img_output;
    private
$img_src;
    private
$format;
    private
$quality = 80;
    private
$x_input;
    private
$y_input;
    private
$x_output;
    private
$y_output;
    private
$resize;

   
// Set image
   
public function set_img($img)
    {
       
// Find format
       
$ext = strtoupper(pathinfo($img, PATHINFO_EXTENSION));
       
// JPEG image
       
if(is_file($img) && ($ext == "JPG" OR $ext == "JPEG"))
        {
           
$this->format = $ext;
           
$this->img_input = ImageCreateFromJPEG($img);
           
$this->img_src = $img;
        }
       
// PNG image
       
elseif(is_file($img) && $ext == "PNG")
        {
           
$this->format = $ext;
           
$this->img_input = ImageCreateFromPNG($img);
           
$this->img_src = $img;
        }
       
// GIF image
       
elseif(is_file($img) && $ext == "GIF")
        {
           
$this->format = $ext;
           
$this->img_input = ImageCreateFromGIF($img);
           
$this->img_src = $img;
        }
       
// Get dimensions
       
$this->x_input = imagesx($this->img_input);
       
$this->y_input = imagesy($this->img_input);
    }

   
// Set maximum image size (pixels)
   
public function set_size($max_x = 100,$max_y = 100)
    {
       
// Resize
       
if($this->x_input > $max_x || $this->y_input > $max_y)
        {
           
$a= $max_x / $max_y;
           
$b= $this->x_input / $this->y_input;
            if (
$a<$b)
            {
               
$this->x_output = $max_x;
               
$this->y_output = ($max_x / $this->x_input) * $this->y_input;
            }
            else
            {
               
$this->y_output = $max_y;
               
$this->x_output = ($max_y / $this->y_input) * $this->x_input;
            }
           
// Ready
           
$this->resize = TRUE;
        }
       
// Don't resize      
       
else { $this->resize = FALSE; }
    }
   
// Set image quality (JPEG only)
   
public function set_quality($quality)
    {
        if(
is_int($quality))
        {
           
$this->quality = $quality;
        }
    }
   
// Save image
   
public function save_img($path)
    {
       
// Resize
       
if($this->resize)
        {
           
$this->img_output = ImageCreateTrueColor($this->x_output, $this->y_output);
           
ImageCopyResampled($this->img_output, $this->img_input, 0, 0, 0, 0, $this->x_output, $this->y_output, $this->x_input, $this->y_input);
        }
       
// Save JPEG
       
if($this->format == "JPG" OR $this->format == "JPEG")
        {
            if(
$this->resize) { imageJPEG($this->img_output, $path, $this->quality); }
            else {
copy($this->img_src, $path); }
        }
       
// Save PNG
       
elseif($this->format == "PNG")
        {
            if(
$this->resize) { imagePNG($this->img_output, $path); }
            else {
copy($this->img_src, $path); }
        }
       
// Save GIF
       
elseif($this->format == "GIF")
        {
            if(
$this->resize) { imageGIF($this->img_output, $path); }
            else {
copy($this->img_src, $path); }
        }
    }
   
// Get width
   
public function get_width()
    {
        return
$this->x_input;
    }
   
// Get height
   
public function get_height()
    {
        return
$this->y_input;
    }
   
// Clear image cache
   
public function clear_cache()
    {
        @
ImageDestroy($this->img_input);
        @
ImageDestroy($this->img_output);
    }
}
class
thumbnail extends imaging {
    private
$image;
    private
$width;
    private
$height;
   
    function
__construct($image,$width,$height) {
parent::set_img($image);
parent::set_quality(80);
parent::set_size($width,$height);
           
$this->thumbnail= pathinfo($image, PATHINFO_DIRNAME).pathinfo($image, PATHINFO_FILENAME).'_tn.'.pathinfo($image, PATHINFO_EXTENSION);
parent::save_img($this->thumbnail);
parent::clear_cache();
        }
    function
__toString() {
            return
$this->thumbnail;
    }
}

********
*
DEMO *
********
$thumb = new thumbnail('./image_dir/sub_dir/myimage.jpg',100,100);
echo
'<img src=\''.$thumb.'\' alt=\'myimage\' title=\'myimage\'/>';

   
?>
up
2
seifer at loveletslive dot com
13 years ago
Okay so I saw that others have posted this already but I just messed around and made it so figured I would share it.

Mine works, not to say others don't, I haven't tested them.

This function creates a thumbnail of the specfied size.
If the thumbnail is a different ration it will automatically crop the center of the source image.

It works if the source image is bigger or smaller than the desired "cropped thumbnail."

Here is the code...
<?php
function CroppedThumbnail($imgSrc,$thumbnail_width,$thumbnail_height) { //$imgSrc is a FILE - Returns an image resource.
    //getting the image dimensions 
   
list($width_orig, $height_orig) = getimagesize($imgSrc);  
   
$myImage = imagecreatefromjpeg($imgSrc);
   
$ratio_orig = $width_orig/$height_orig;
   
    if (
$thumbnail_width/$thumbnail_height > $ratio_orig) {
      
$new_height = $thumbnail_width/$ratio_orig;
      
$new_width = $thumbnail_width;
    } else {
      
$new_width = $thumbnail_height*$ratio_orig;
      
$new_height = $thumbnail_height;
    }
   
   
$x_mid = $new_width/2//horizontal middle
   
$y_mid = $new_height/2; //vertical middle
   
   
$process = imagecreatetruecolor(round($new_width), round($new_height));
   
   
imagecopyresampled($process, $myImage, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width_orig, $height_orig);
   
$thumb = imagecreatetruecolor($thumbnail_width, $thumbnail_height);
   
imagecopyresampled($thumb, $process, 0, 0, ($x_mid-($thumbnail_width/2)), ($y_mid-($thumbnail_height/2)), $thumbnail_width, $thumbnail_height, $thumbnail_width, $thumbnail_height);

   
imagedestroy($process);
   
imagedestroy($myImage);
    return
$thumb;
}

//Create the thumbnail
$newThumb = CroppedThumbnail("MyImageName.jpg",75,100);

// And display the image...
header('Content-type: image/jpeg');
imagejpeg($newThumb);
?>
up
2
z3n666 at gmail dot com
14 years ago
I was looking around and couldn't find a function that resizes images to any ratio without leaving a blank area, so i wrote this one. It's able to resize images to any size ratio, when the ratio is no match with the original it will crop proportional area on the original and resize it.

<?php

function _ckdir($fn) {
    if (
strpos($fn,"/") !== false) {
       
$p=substr($fn,0,strrpos($fn,"/"));
        if (!
is_dir($p)) {
           
_o("Mkdir: ".$p);
           
mkdir($p,777,true);
        }
    }
}
function
img_resizer($src,$quality,$w,$h,$saveas) {
   
/* v2.5 with auto crop */
   
$r=1;
   
$e=strtolower(substr($src,strrpos($src,".")+1,3));
    if ((
$e == "jpg") || ($e == "peg")) {
       
$OldImage=ImageCreateFromJpeg($src) or $r=0;
    } elseif (
$e == "gif") {
       
$OldImage=ImageCreateFromGif($src) or $r=0;
    } elseif (
$e == "bmp") {
       
$OldImage=ImageCreateFromwbmp($src) or $r=0;
    } elseif (
$e == "png") {
       
$OldImage=ImageCreateFromPng($src) or $r=0;
    } else {
       
_o("Not a Valid Image! (".$e.") -- ".$src);$r=0;
    }
    if (
$r) {
        list(
$width,$height)=getimagesize($src);
       
// check if ratios match
       
$_ratio=array($width/$height,$w/$h);
        if (
$_ratio[0] != $_ratio[1]) { // crop image

            // find the right scale to use
           
$_scale=min((float)($width/$w),(float)($height/$h));

           
// coords to crop
           
$cropX=(float)($width-($_scale*$w));
           
$cropY=(float)($height-($_scale*$h));   
           
           
// cropped image size
           
$cropW=(float)($width-$cropX);
           
$cropH=(float)($height-$cropY);
           
           
$crop=ImageCreateTrueColor($cropW,$cropH);
           
// crop the middle part of the image to fit proportions
           
ImageCopy(
               
$crop,
               
$OldImage,
               
0,
               
0,
                (int)(
$cropX/2),
                (int)(
$cropY/2),
               
$cropW,
               
$cropH
           
);
        }
       
       
// do the thumbnail
       
$NewThumb=ImageCreateTrueColor($w,$h);
        if (isset(
$crop)) { // been cropped
           
ImageCopyResampled(
               
$NewThumb,
               
$crop,
               
0,
               
0,
               
0,
               
0,
               
$w,
               
$h,
               
$cropW,
               
$cropH
           
);
           
ImageDestroy($crop);
        } else {
// ratio match, regular resize
           
ImageCopyResampled(
               
$NewThumb,
               
$OldImage,
               
0,
               
0,
               
0,
               
0,
               
$w,
               
$h,
               
$width,
               
$height
           
);
        }
       
_ckdir($saveas);
       
ImageJpeg($NewThumb,$saveas,$quality);
       
ImageDestroy($NewThumb);
       
ImageDestroy($OldImage);
    }
    return
$r;
}

?>
up
1
alex-thennstaett-remove at gmx dot net
10 years ago
Having updated GD-Library from 2.0.35-r1 to 2.0.35-r3 using negative numbers for $dstX or $dstY started to produce unpredictable results, such as inserting shrinked images and enlarging $dstH or $dstW all by itself. While it did work fine previously, one should avoid using or calculating negative numbers for imagecopyresampled from the beginning.
up
1
sam at durosoft.com
9 years ago
The ultimate smart image re-sizing routine. You provide the original image, and a desired width and/or height. The function will intelligently re-size the original image to fit, centered, within the specified dimensions. Either width or height can be omitted to have the re-size "lock" only on width or height. Fantastic for thumbnail generation. Designed to work with PNG's.

function resize_image_smart($orig, $dest_width=null, $dest_height=null)
{
  $orig_width = imagesx($orig);
  $orig_height = imagesy($orig);
  $vertical_offset = 0;
  $horizontal_offset = 0;
  if($dest_width == null)
  {
    if($dest_height == null)
    {
      die('$dest_width and $dest_height cant both be null!');
    }
    // height is locked
    $dest_width = $dest_height * $orig_width / $orig_height;
  } else {
    if($dest_height == null)
    {
      // width is locked
      $dest_height = $dest_width * $orig_height / $orig_width;
    } else {
      // both dimensions are locked
      $vertical_offset = $dest_height - ($orig_height * $dest_width) / $orig_width;
      $horizontal_offset = $dest_width - ($dest_height * $orig_width) / $orig_height;
      if($vertical_offset < 0) $vertical_offset = 0;
      if($horizontal_offset < 0) $horizontal_offset = 0;
    }
  }
  $img = imagecreatetruecolor($dest_width, $dest_height);
  imagesavealpha($img, true);
  imagealphablending($img, false);
  $transparent = imagecolorallocatealpha($img, 0, 0, 0, 127);
  imagefill($img, 0, 0, $transparent);
  imagecopyresampled($img, $orig, round($horizontal_offset / 2),
                                  round($vertical_offset / 2),
                                  0,
                                  0,
                                  round($dest_width - $horizontal_offset),
                                  round($dest_height - $vertical_offset),
                                  $orig_width,
                                  $orig_height);
  return $img;
}
up
1
areddan at silverarm dot ie
17 years ago
<?php
// The file
$filein = ''; // File in
$fileout = 'ttt.gif'; // Fileout - optional

$imagethumbsize_w = 100; // thumbnail size (area cropped in middle of image)
$imagethumbsize_h = 75; // thumbnail size (area cropped in middle of image)
resize_then_crop( $filein,$fileout,$imagethumbsize_w,
$imagethumbsize_h,/*rgb*/"255","255","255");

//Author Alan Reddan Silverarm Solutions
//Date 27/01/2005
//Function that works well with images.
//It takes the image and reduces its size to best fit. i.e If you have an image
//that is 200 X 100 and you want a thumbnail of 75 X 50,
//it first resizes the image to 100 X 50
//and then takes out a portion 75 X 50 from then center of the input image.
//So loads of image information is retained.
//The corollary also holds if your input image is 100 X 200
//it first resizes image to 75 X 150 and then takes out a
//portion 75 X 75 from the centre
// The advantage here is that function decides on whether
//resize is by width or height itself.
//it also decides whether to use the height or the width as the base start point
//in the case that athumbnail is rectangular

function resize_then_crop( $filein,$fileout,
$imagethumbsize_w,$imagethumbsize_h,$red,$green,$blue)
{

// Get new dimensions
list($width, $height) = getimagesize($filein);
$new_width = $width * $percent;
$new_height = $height * $percent;

   if(
preg_match("/.jpg/i", "$filein"))
   {
      
$format = 'image/jpeg';
   }
   if (
preg_match("/.gif/i", "$filein"))
   {
      
$format = 'image/gif';
   }
   if(
preg_match("/.png/i", "$filein"))
   {
      
$format = 'image/png';
   }
  
       switch(
$format)
       {
           case
'image/jpeg':
          
$image = imagecreatefromjpeg($filein);
           break;
           case
'image/gif';
          
$image = imagecreatefromgif($filein);
           break;
           case
'image/png':
          
$image = imagecreatefrompng($filein);
           break;
       }

$width = $imagethumbsize_w ;
$height = $imagethumbsize_h ;
list(
$width_orig, $height_orig) = getimagesize($filein);

if (
$width_orig < $height_orig) {
 
$height = ($imagethumbsize_w / $width_orig) * $height_orig;
} else {
   
$width = ($imagethumbsize_h / $height_orig) * $width_orig;
}

if (
$width < $imagethumbsize_w)
//if the width is smaller than supplied thumbnail size
{
$width = $imagethumbsize_w;
$height = ($imagethumbsize_w/ $width_orig) * $height_orig;;
}

if (
$height < $imagethumbsize_h)
//if the height is smaller than supplied thumbnail size
{
$height = $imagethumbsize_h;
$width = ($imagethumbsize_h / $height_orig) * $width_orig;
}

$thumb = imagecreatetruecolor($width , $height); 
$bgcolor = imagecolorallocate($thumb, $red, $green, $blue);  
ImageFilledRectangle($thumb, 0, 0, $width, $height, $bgcolor);
imagealphablending($thumb, true);

imagecopyresampled($thumb, $image, 0, 0, 0, 0,
$width, $height, $width_orig, $height_orig);
$thumb2 = imagecreatetruecolor($imagethumbsize_w , $imagethumbsize_h);
// true color for best quality
$bgcolor = imagecolorallocate($thumb2, $red, $green, $blue);  
ImageFilledRectangle($thumb2, 0, 0,
$imagethumbsize_w , $imagethumbsize_h , $white);
imagealphablending($thumb2, true);

$w1 =($width/2) - ($imagethumbsize_w/2);
$h1 = ($height/2) - ($imagethumbsize_h/2);

imagecopyresampled($thumb2, $thumb, 0,0, $w1, $h1,
$imagethumbsize_w , $imagethumbsize_h ,$imagethumbsize_w, $imagethumbsize_h);

// Output
//header('Content-type: image/gif');
//imagegif($thumb); //output to browser first image when testing

if ($fileout !="")imagegif($thumb2, $fileout); //write to file
header('Content-type: image/gif');
imagegif($thumb2); //output to browser
}
?>
up
0
mark at manngo dot net
1 year ago
Note that as of PHP 8.1, you will get deprecated errors if the arguments are floating point. You will save yourself a lot of angst if you cast the arguments:

<?php
    imagecopyresampled
(
       
$dst_image, $src_image,
        (int)
$dst_x,        (int) $dst_y,
        (int)
$src_x,        (int) $src_y,
        (int)
$dst_width,    (int) $dst_height,
        (int)
$src_width,    (int) $src_height
   
);
?>

You could also have rounded them off, but I think casting them is truer to the original behaviour.
up
2
guru_boy87 at hotmail dot com
12 years ago
Function to resize an image.

<?php
function resizeImage($originalImage,$toWidth,$toHeight)
{

    list(
$width, $height) = getimagesize($originalImage);
   
$xscale=$width/$toWidth;
   
$yscale=$height/$toHeight;

    if (
$yscale>$xscale){
       
$new_width = round($width * (1/$yscale));
       
$new_height = round($height * (1/$yscale));
    }
    else {
       
$new_width = round($width * (1/$xscale));
       
$new_height = round($height * (1/$xscale));
    }
   
   
   
$imageResized = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
   
$imageTmp     = imagecreatefromjpeg ($originalImage);
   
imagecopyresampled($imageResized, $imageTmp, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height);

    return
$imageResized;
   

}
?>
up
2
zuegs
14 years ago
Resampling GIFs and retain transparency dosen't work always, as dependent on the resample factor the resulting resampled image has some pattern-noise that prevents "imagegif" to find all the transparent-pixels.
One way to fix this, is to reset all pixels with high alpha to full-transparent:
<?php
// load/create images
$img_src=imagecreatefromgif($g_srcfile);
$img_dst=imagecreatetruecolor($g_iw,$g_ih);
imagealphablending($img_dst, false);

// get and reallocate transparency-color
$transindex = imagecolortransparent($img_src);
if(
$transindex >= 0) {
 
$transcol = imagecolorsforindex($img_src, $transindex);
 
$transindex = imagecolorallocatealpha($img_dst, $transcol['red'], $transcol['green'], $transcol['blue'], 127);
 
imagefill($img_dst, 0, 0, $transindex);
}

// resample
imagecopyresampled($img_dst, $img_src, 0, 0, 0, 0, $g_iw, $g_ih, $g_is[0], $g_is[1]);

// restore transparency
if($transindex >= 0) {
 
imagecolortransparent($img_dst, $transindex);
  for(
$y=0; $y<$g_ih; ++$y)
    for(
$x=0; $x<$g_iw; ++$x)
      if(((
imagecolorat($img_dst, $x, $y)>>24) & 0x7F) >= 100) imagesetpixel($img_dst, $x, $y, $transindex);

// save GIF
imagetruecolortopalette($img_dst, true, 255);
imagesavealpha($img_dst, false);
imagegif($img_dst, $g_dstfile);
imagedestroy($img_dst);
?>
up
1
Warren
14 years ago
This is a function I wrote for making thumbnails -  it will accept a source *image resource* and destination *path*, plus the max dimension and whether the thumbnail should be square.

I chose to accept a resource as the source to make it a bit more efficient to create multiple sizes. For example:

<?php
$src_im
=@imagecreatefromjpeg($pathtofile);
$large = resize($src_im,$destination_large,1024);
@
imagedestroy($src_im);
$medium = resize($large,$destination_medium,500);
@
imagedestroy($large);
$small = resize($medium,$destination_small,125);
@
imagedestroy($medium);
$square = resize($small,$destination_square,75,TRUE);
@
imagedestroy($small);
@
imagedestroy($square);

function
resize($src_im, $dpath, $maxd, $square=false) {
   
$src_width = imagesx($src_im);
   
$src_height = imagesy($src_im);
   
$src_w=$src_width;
   
$src_h=$src_height;
   
$src_x=0;
   
$src_y=0;
    if(
$square){
       
$dst_w = $maxd;
       
$dst_h = $maxd;
        if(
$src_width>$src_height){
           
$src_x = ceil(($src_width-$src_height)/2);
           
$src_w=$src_height;
           
$src_h=$src_height;
        }else{
           
$src_y = ceil(($src_height-$src_width)/2);
           
$src_w=$src_width;
           
$src_h=$src_width;
        }
    }else{
        if(
$src_width>$src_height){
           
$dst_w=$maxd;
           
$dst_h=floor($src_height*($dst_w/$src_width));
        }else{
           
$dst_h=$maxd;
           
$dst_w=floor($src_width*($dst_h/$src_height));
        }
    }
   
$dst_im=@imagecreatetruecolor($dst_w,$dst_h);
    @
imagecopyresampled($dst_im, $src_im, 0, 0, $src_x, $src_y, $dst_w, $dst_h, $src_w, $src_h);
    @
imagejpeg($dst_im,$dpath);
    return
$dst_im;
}
?>
up
2
Dave McCourt
15 years ago
This function is taken from lots of web sources so thanks to all for posting. It creates square or landscape thumbnails from .jpgs  from either portait or landscape original images. I decide in advance which way I want the thumbs to display for consistency. I usually sharpen the images as well post-upload, to save on server resources. I can post this code if anyone wants it. I hope this helps someone...

    # create thumbnails from jpgs
    # usage:
    # create_jpgthumb(uploaded file, final file (with path), thumb height, thumb width, jpg quality, scale thumb (true) or fixed size (false);
    function create_jpgthumb($original, $thumbnail, $max_width, $max_height, $quality, $scale = true) {
       
        list ($src_width, $src_height, $type, $w) = getimagesize($original);
       
        if (!$srcImage = @imagecreatefromjpeg($original)) {
            return false;
        }

        # image resizes to natural height and width
        if ($scale == true) {
                       
            if ($src_width > $src_height ) {
                $thumb_width = $max_width;
                $thumb_height = floor($src_height * ($max_width / $src_width));
            } else if ($src_width < $src_height ) {
                $thumb_height = $max_height;
                $thumb_width = floor($src_width * ($max_height / $src_height));
            } else {
                $thumb_width = $max_height;
                $thumb_height = $max_height;
            }

            if (!@$destImage = imagecreatetruecolor($thumb_width, $thumb_height)) {
                return false;
            }
           
            if (!@imagecopyresampled($destImage, $srcImage, 0, 0, 0, 0, $thumb_width, $thumb_height, $src_width, $src_height)) {
                return false;
            }
                       
        # image is fixed to supplied width and height and cropped
        } else if ($scale == false) {
       
            $ratio = $max_width / $max_height;
               
            # thumbnail is landscape
             if ($ratio > 1) {
            
                # uploaded pic is landscape
                if ($src_width > $src_height) {

                    $thumb_width = $max_width;
                    $thumb_height = ceil($max_width * ($src_height / $src_width));
                   
                    if ($thumb_height > $max_width) {
                        $thumb_height = $max_width;
                        $thumb_width = ceil($max_width * ($src_width / $src_height));
                    }

                # uploaded pic is portrait
                } else {
               
                    $thumb_height = $max_width;
                    $thumb_width = ceil($max_width * ($src_height / $src_width));
                   
                    if ($thumb_width > $max_width) {
                        $thumb_width = $max_width;
                        $thumb_height = ceil($max_width * ($src_height / $src_width));
                    }
                   
                    $off_h = ($src_height - $src_width) / 2;
           
                }
   
                if (!@$destImage = imagecreatetruecolor($max_width, $max_height)) {
                    return false;
                }
       
                if (!@imagecopyresampled($destImage, $srcImage, 0, 0, 0, $off_h, $thumb_width, $thumb_height, $src_width, $src_height)) {
                    return false;
                }

            # thumbnail is square
             } else {
            
                if ($src_width > $src_height) {
                    $off_w = ($src_width - $src_height) / 2;
                    $off_h = 0;
                    $src_width = $src_height;
                } else if ($src_height > $src_width) {
                    $off_w = 0;
                    $off_h = ($src_height - $src_width) / 2;
                    $src_height = $src_width;
                } else {
                    $off_w = 0;
                    $off_h = 0;
                }

                if (!@$destImage = imagecreatetruecolor($max_width, $max_height)) {
                    return false;
                }
       
                if (!@imagecopyresampled($destImage, $srcImage, 0, 0, $off_w, $off_h, $max_width, $max_height, $src_width, $src_height)) {
                    return false;
                }

             }
        
                           
        }
       
        @imagedestroy($srcImage);

        if (!@imageantialias($destImage, true)) {
            return false;
        }
       
        if (!@imagejpeg($destImage, $thumbnail, $quality)) {
            return false;
        }
                       
        @imagedestroy($destImage);
       
        return true;
    }
up
0
asgaroth dot belem at gmail dot com
13 years ago
In case you are having trouble ( like I did ) and getting some kind of noise in the resampled image.

then changing imagecopyresampled() with imagecopyresized()  removes the noise, found that here: http://bugs.php.net/bug.php?id=45030

Do not ask me why. but it works.
up
1
swizec at swizec dot com
14 years ago
Wrote a function for sanitising user uploaded images. It saves the native image in size roughly 800x600 so it still fits on most screens when opened, makes a desired size thumbnail and turns all images into high quality jpegs for smaller bandwidth use.

Thumbnails are made in a similar way a designer would make them in photoshop, first resize the most troublesome dimension to desired size, then crop the rest out so the image retains proportions and most of it ends up in the thumbnail.

<?php

// $image is $_FILES[ <image name> ]
// $imageId is the id used in a database or wherever for this image
// $thumbWidth and $thumbHeight are desired dimensions for the thumbnail
function processImage( $image, $imageId, $thumbWidth, $thumbHeight )
{
   
$type = $image[ 'type' ];
   
$galleryPath = 'images/collection/';
   
    if (
strpos( $type, 'image/' ) === FALSE )
    {
// not an image
       
return FALSE;
    }
   
$type = str_replace( 'image/', '', $type );
   
$createFunc = 'imagecreatefrom' . $type;
   
   
$im = $createFunc( $image[ 'tmp_name' ] );
   
   
$size = getimagesize( $image[ 'tmp_name' ] );
   
   
$w = $size[ 0 ];
   
$h = $size[ 1 ];
    if (
$w > 800 || $h > 600 )
    {
// we make sure the image isn't too huge
       
if ( $w > 800 )
        {
           
$nw = 800;
           
$nh = ceil( $nw*($h/$w) );
        }elseif(
$h > 600 )
        {
           
$nh = 600;
           
$nw = ceil( $nh*($w/$h) );
        }
       
       
$im2 = imagecreatetruecolor( $nw, $nh );
       
imagecopyresampled( $im2, $im, 0, 0, 0, 0, $nw, $nh, $w, $h );
       
imagedestroy( $im );
       
       
$im = $im2;
       
$w = $nw;
       
$h = $nh;
    }
   
   
// create thumbnail
   
$tw = $thumbWidth;
   
$th = $thumbHeight;
   
$imT = imagecreatetruecolor( $tw, $th );
   
    if (
$tw/$th > $th/$tw )
    {
// wider
       
$tmph = $h*($tw/$w);
       
$temp = imagecreatetruecolor( $tw, $tmph );
       
imagecopyresampled( $temp, $im, 0, 0, 0, 0, $tw, $tmph, $w, $h ); // resize to width
       
imagecopyresampled( $imT, $temp, 0, 0, 0, $tmph/2-$th/2, $tw, $th, $tw, $th ); // crop
       
imagedestroy( $temp );
    }else
    {
// taller
       
$tmpw = $w*($th/$h );
       
$imT = imagecreatetruecolor( $tmpw, $th );
       
imagecopyresampled( $imT, $im, 0, 0, 0, 0, $tmpw, $h, $w, $h ); // resize to height
       
imagecopyresampled( $imT, $temp, 0, 0, $tmpw/2-$tw/2, 0, $tw, $th, $tw, $th ); // crop
       
imagedestroy( $temp );
    }
   
   
// save the image
   
imagejpeg( $im, $galleryPath . $imgid . '.jpg', 100 );
   
imagejpeg( $imT, $galleryPath . $imgid . '_thumb.jpg', 100 );
}

?>
up
0
asgaroth dot belem at gmail dot com
13 years ago
About preserving the  transparency when resizing PNGs this was the only thing that worked for me:

<?php imagealphablending($new_watermark, false);
       
$color = imagecolortransparent($new_watermark, imagecolorallocatealpha($new_watermark, 0, 0, 0, 127));
       
imagefill($new_watermark, 0, 0, $color);
       
imagesavealpha($new_watermark, true);
       
imagecopyresampled($new_watermark, $watermark, 0, 0, 0, 0, $new_watermark_width, $new_watermark_height, imagesx($watermark),imagesy($watermark));
?>

Tried without success:

<?php imagealphablending($new_watermark, false);
       
$color = imagecolortransparent($new_watermark, imagecolorallocate($new_watermark, 0, 0, 0));
       
imagefill($new_watermark, 0, 0, $color);
       
imagesavealpha($new_watermark, true);
       
imagecopyresampled($new_watermark, $watermark, 0, 0, 0, 0, $new_watermark_width, $new_watermark_height, imagesx($watermark),imagesy($watermark));
?>

hope it helps someone.
up
1
arnar at netvistun dot is
15 years ago
A small thumb script. Lets you specify max height and width. The thumb will always be of a rectangular shape while the image itself retains it's proportions. Very clean.

<?php
// The file
$filename = 'a.jpg';

// Set a maximum height and width
$width = 80;
$height = 80;

$thumbsize = 80;

// Content type
header('Content-type: image/jpeg');

// Get new dimensions
list($width_orig, $height_orig) = getimagesize($filename);

$ratio_orig = $width_orig/$height_orig;

if (
$width/$height > $ratio_orig) {
  
$width = $height*$ratio_orig;
} else {
  
$height = $width/$ratio_orig;
}

// Resample
$image_p = imagecreatetruecolor($thumbsize, $thumbsize);
$image = imagecreatefromjpeg($filename);
imagecopyresampled($image_p, $image, -($width/2) + ($thumbsize/2), -($height/2) + ($thumbsize/2), 0, 0, $width, $height, $width_orig, $height_orig);

// Output
imagejpeg($image_p, null, 100);
?>
up
1
matt1walsh DESPAMMER gmail dot com
15 years ago
None of the stuff I've seen for resizing transparent GIFs works consistently and yields a good image. The hack I thought of is silly, but it works okay -- convert GIF to PNG. This worked for me.

$g_iw is new image width
$g_ih is new image height

$img_src=imagecreatefromgif($g_srcfile);
$img_dst=imagecreatetruecolor($g_iw,$g_ih);

//preserve alpha
imagecolortransparent($img_dst, imagecolorallocate($img_dst, 0, 0, 0));
imagealphablending($img_dst, false);
imagesavealpha($img_dst, true);
imagecopyresampled($img_dst, $img_src, 0, 0, 0, 0, $g_iw, $g_ih, $g_is[0], $g_is[1]);

imagepng($img_dst, $g_dstfile);
imagedestroy($img_dst);
up
0
MBorgPL at gmail dot com
14 years ago
Another addition to zorroswordsman at gmail dot com's resize class.

The function takes $_FILES['sent_image'] as 1st parameter. The 2nd is complete destination path.

It only moves images.

It returns destination path if succeeded, and false if any error occurred.

<?php
public function move_image($tmp_img, $dest_img)
{
   
//verifies if the uploaded file is an image
   
if (strpos($tmp_img['type'], 'image') !== false)
        {
       
//moves the uploaded file into the destination place
       
if (move_uploaded_file($tmp_img['tmp_name'], $dest_img)) {
            return
$dest_img;
        }
    }       
    return
false;
}
?>
up
0
MBorg_PL
14 years ago
Another tiny ammendment to zorroswordsman at gmail dot com's resize class AND matt at rees-jenkins dot co dot uk addition. The class may resize to different width and height not only same ones:

<?php
// Set maximum image size (pixels)
public function set_size($max_x = 100,$max_y = 100)
{
   
   
// Resize
   
if($this->x_input > $max_x || $this->y_input > $max_y)
    {

       
$a= $max_x / $max_y;
       
$b= $this->x_input / $this->y_input;
       
        if (
$a<$b)
        {

           
$this->x_output = $max_x;
           
$this->y_output = ($max_x / $this->x_input) * $this->y_input;

        }
        else
        {

           
$this->y_output = $max_y;
           
$this->x_output = ($max_y / $this->y_input) * $this->x_input;

        }
       
// Ready
       
       
$this->resize = TRUE;
       
    }
   
   
// Don't resize       
   
else { $this->resize = FALSE; }
   
}
?>

And the use of the class is now:

<?php

##### DEMO #####

// Image
$src = "myimage.jpg";

// Begin
$img = new imaging;
$img->set_img($src);
$img->set_quality(80);

// Small thumbnail
$img->set_size(250,150);
$img->save_img("small_250x150_" . $src);

// Baby thumbnail
$img->set_size(50,250);
$img->save_img("baby_50x250_" . $src);

// Finalize
$img->clear_cache();

?>
up
1
eblejr AT phrebh DOT com
15 years ago
Tim's code is fast, but if you're trying to put resampled images anywhere but in the top-left corner, it doesn't work.
up
0
matt at rees-jenkins dot co dot uk
14 years ago
A tiny ammendment to zorroswordsman at gmail dot com's resize class. It was only resizing if both the width AND height where greater than the desired size. This should fix it:

<?php
// Set maximum image size (pixels)
function set_size($size = 100)
{
   
// Resize
   
if($this->x_input > $size || $this->y_input > $size)
    {
       
// Wide
       
if($this->x_input >= $this->y_input)
        {
           
$this->x_output = $size;
           
$this->y_output = ($this->x_output / $this->x_input) * $this->y_input;
        }
       
// Tall
       
else
        {
           
$this->y_output = $size;
           
$this->x_output = ($this->y_output / $this->y_input) * $this->x_input;
        }
       
// Ready
       
$this->resize = TRUE;
    }
   
// Don't resize
   
else { $this->resize = FALSE; }
}
?>
up
0
crash
14 years ago
The suggestion of converting a gif to a png to retain transparency was useful. However the steps used to maintain the transparency work for a gif as well, so the conversion step is not necessary. Just do everything the same, and save as a gif anyway. i.e.

<?php
$g_iw is
new image width
$g_ih is
new image height

$img_src
=imagecreatefromgif($g_srcfile);
$img_dst=imagecreatetruecolor($g_iw,$g_ih);

//preserve alpha
imagecolortransparent($img_dst, imagecolorallocate($img_dst, 0, 0, 0));
imagealphablending($img_dst, false);
imagesavealpha($img_dst, true);
imagecopyresampled($img_dst, $img_src, 0, 0, 0, 0, $g_iw, $g_ih, $g_is[0], $g_is[1]);

imagegif($img_dst, $g_dstfile);
imagedestroy($img_dst);
?>
up
1
rich at corephp dot co dot uk
16 years ago
Be wary of this function when resizing images to make them *larger* than the original due to the memory consumption rate. For example a 200KB JPEG file (1024x768) will take up 4MB of memory when loaded, but when resampled to twice the the size the memory use jumps to 20.1MB. imagecopyresized does the same. Allow approx. 5 bytes per *pixel* for memory allowance when dealing with true colour images.
up
0
rayg at daylongraphics dot com
15 years ago
Here's a simple function to resample one JPEG imagefile to another while keeping aspect ratio of the source within the destination's dimensions. You can also tune the allowable distortion if you end up making too many thumbnails with thin blank areas around them. Should work when enlarging images too. Function returns true if it worked, false if not.

function resample_picfile($src, $dst, $w, $h)
{
    // If distortion stretching is within the range below,
    // then let image be distorted.
    $lowend = 0.8;
    $highend = 1.25;

    $src_img = imagecreatefromjpeg($src);
    if($src_img)
    {
        $dst_img = ImageCreateTrueColor($w, $h);
        /* if you don't want aspect-preserved images
to have a black bkgnd, fill $dst_img with the color of your choice here.
        */

        if($dst_img)
        {
            $src_w = imageSX($src_img);
            $src_h = imageSY($src_img);

            $scaleX = (float)$w / $src_w;
            $scaleY = (float)$h / $src_h;
            $scale = min($scaleX, $scaleY);

            $dstW = $w;
            $dstH = $h;
            $dstX = $dstY = 0;

            $scaleR = $scaleX / $scaleY;
            if($scaleR < $lowend || $scaleR > $highend)
            {
                $dstW = (int)($scale * $src_w + 0.5);
                $dstH = (int)($scale * $src_h + 0.5);

                // Keep pic centered in frame.
                $dstX = (int)(0.5 * ($w - $dstW));
                $dstY = (int)(0.5 * ($h - $dstH));
            }
           
            imagecopyresampled(
                $dst_img, $src_img, $dstX, $dstY, 0, 0,
                $dstW, $dstH, $src_w, $src_h);
            imagejpeg($dst_img, $dst);
            imagedestroy($dst_img);
        }
        imagedestroy($src_img);
        return file_exists($dst);
    }
    return false;
}
up
-2
michael at heymichael dot com
13 years ago
imagecopyresampled() works amazingly well, but here is something NOT to try with it:

The resize routine I wrote looks for pixel widths, and resizes images based on the notion that if their widths and heights are too big, so are their byte sizes. It worked out well at first.

But when I saw huge byte-size images slipping through beneath my 1000px-wide benchmark, I figured I'd subject the smaller-width images to resizing if their filesize() exceeded 100K.

The idea was that I'd "resize" them keeping their original widths and heights (i.e. in (1) below, $newW = $oldW, $newH = $oldH), and letting the "75" at (2) below reduce the byte size.

DON'T try that. imagecopyresampled() will lock up the server trying to resize an 800px-wide image to a "new" width of 800px. (I caught that on my Windows server before ever putting it on the destination Linux server, so take that with a grain of salt.)

I got around it by making $newW = ($picW * 0.99), etc. You get the byte-size reduction you want without locking up.

(1) imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $newW, $newH, $picW, $picH);

(2) imagejpeg($image_p, $theFile, 75);
up
-1
hoangvu4000 at gmail dot com
10 years ago
My complete function to resize an image  with exif data

<?php
function CreateThumbnail($pic,$thumb,$thumbwidth, $quality = 100)
{
        
       
$im1=ImageCreateFromJPEG($pic);
        if(
function_exists("exif_read_data")){
               
$exif = exif_read_data($pic);
                if(!empty(
$exif['Orientation'])) {
                switch(
$exif['Orientation']) {
                case
8:
                   
$im1 = imagerotate($im1,90,0);
                    break;
                case
3:
                   
$im1 = imagerotate($im1,180,0);
                    break;
                case
6:
                   
$im1 = imagerotate($im1,-90,0);
                    break;
                }
                }
        }
       
$info = @getimagesize($pic);
       
       
$width = $info[0];
        
       
$w2=ImageSx($im1);
       
$h2=ImageSy($im1);
       
$w1 = ($thumbwidth <= $info[0]) ? $thumbwidth : $info[0]  ;
        
       
$h1=floor($h2*($w1/$w2));
       
$im2=imagecreatetruecolor($w1,$h1);
        
       
imagecopyresampled ($im2,$im1,0,0,0,0,$w1,$h1,$w2,$h2);
       
$path=addslashes($thumb);
       
ImageJPEG($im2,$path,$quality);
       
ImageDestroy($im1);
       
ImageDestroy($im2);
        
}
?>
up
-1
aykuty at gmail dot com
4 years ago
scale image with ratio and then completes to the canvas size by centering

<?php

/*
verilen maksimum değerlere göre resmi boyutlandırır ve beyaz renk ile cerceveye ortalar. trendyol entegrasyonu için yazmıştım.

Aykut YILDIZGÖRÜR
aykuty add gmail dot com
*/

function set_image2canvas($file, $new_file, $canvas_width=1200, $canvas_height =1800, $quality=100) {
               
    if (!
file_exists( $new_file )) {
       
        list(
$width, $height, $type, $attr) = getimagesize( $file );
       
        if(
$width> $height) {
               
$width_tt=$canvas_width;
               
$height_tt=round($height/$width*$canvas_width);
               
$off_y = ceil(( $canvas_height - $height_tt)/2);
               
$off_x=0;
               
        } else {
               
$height_tt=$canvas_height;
               
$width_tt=round($width/$height*$canvas_height);
               
$off_x=ceil(($canvas_width - $width_tt)/2);
               
$off_y=0;
        }

       
$thumb=imagecreatefromjpeg( $file );
       
$thumb_p = imagecreatetruecolor($canvas_width, $canvas_height);
       
       
$bg = imagecolorallocate ( $thumb_p, 255, 255, 255 );
       
imagefill ( $thumb_p, 0, 0, $bg );
       
imagecopyresampled($thumb_p, $thumb, $off_x, $off_y, 0, 0, $width_tt, $height_tt, $width, $height);
       
       
imagejpeg($thumb_p,$new_file,$quality);
       
    }else{
//hedef resim zaten var
           
return -1;
    }
}
?>
up
-1
Michael Shepanski
15 years ago
Here is a function I thought I would share that will resample and copy an image with rounded corners.

<?php
/** ------------------------------------------------------------
* Copy and resample an image with rounded corners.
* ----------------------------------------------------------- */
function imageRoundedCopyResampled(&$dstimg, &$srcimg, $dstx, $dsty, $srcx,
                                  
$srcy, $dstw, $dsth, $srcw, $srch, $radius) {
   
# Resize the Source Image
   
$srcResized = imagecreatetruecolor($dstw, $dsth);
   
imagecopyresampled($srcResized, $srcimg, 0, 0, $srcx, $srcy,
                      
$dstw, $dsth, $srcw, $srch);
   
# Copy the Body without corners
   
imagecopy($dstimg, $srcResized, $dstx+$radius, $dsty,
             
$radius, 0, $dstw-($radius*2), $dsth);
   
imagecopy($dstimg, $srcResized, $dstx, $dsty+$radius,
             
0, $radius, $dstw, $dsth-($radius*2));
   
# Create a list of iterations; array(array(X1, X2, CenterX, CenterY), ...)
    # Iterations in order are: Top-Left, Top-Right, Bottom-Left, Bottom-Right
   
$iterations = array(
        array(
0, 0, $radius, $radius),
        array(
$dstw-$radius, 0, $dstw-$radius, $radius),
        array(
0, $dsth-$radius, $radius, $dsth-$radius),
        array(
$dstw-$radius, $dsth-$radius, $dstw-$radius, $dsth-$radius)
    );
   
# Loop through each corner 'iteration'
   
foreach($iterations as $iteration) {
        list(
$x1,$y1,$cx,$cy) = $iteration;
        for (
$y=$y1; $y<=$y1+$radius; $y++) {
            for (
$x=$x1; $x<=$x1+$radius; $x++) {
               
# If length (X,Y)->(CX,CY) is less then radius draw the point
               
$length = sqrt(pow(($cx - $x), 2) + pow(($cy - $y), 2));
                if (
$length < $radius) {
                   
imagecopy($dstimg, $srcResized, $x+$dstx, $y+$dsty,
                             
$x, $y, 1, 1);
                }
            }
        }
    }
}
?>
To Top