Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

idn_to_utf8

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.2, PECL idn >= 0.1)

idn_to_utf8Alan adı kodlamasını IDNA ASCII'den UTF-8'e dönüştürür

Açıklama

Yordamsal kullanım

idn_to_utf8(
    string $alan,
    int $seçenekler = IDNA_DEFAULT,
    int $varyant = INTL_IDNA_VARIANT_UTS46,
    array &$idna_info = null
): string|false

Belirtilen IDNA ASCII kodlamalı Unicode alan adını normal UTF-8 kodlamalı alan adına dönüştürür.

Bağımsız Değişkenler

alan

Kodlaması UTF-8'e dönüştürülecek IDNA ASCII kodlu alan adı.

seçenekler

IDNA_* sabitlerinden oluşan dönüşüm seçenekleri. (IDNA_ERROR_* sabitleri hariç)

varyant

Ya IDNA 2003 için INTL_IDNA_VARIANT_2003 (kullanımı PHP 7.2.0 itibariyle önerilmiyor) ya da UTS #46 için INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 (sadece ICU 4.6 ve üstü ile kullanılabilir).

idna_info

Bu bağımsız değişken sadece varyant için INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 kullanılmışsa kullanılabilir. Bu durumda, muhtemelen meşru olmayan bir dönüşümün sonucu olarak 'result', sonucu değiştirmiş ya da değiştirecek olan UTS #46'nın geçiş mekanizmalarının kullanımının değişip değişmediğini gösteren bir mantıksal değer olarak 'isTransitionalDifferent' ve IDNA_ERROR_* hata sabitlerinin bir bit kümesini temsil eden birer tamsayı olarak 'errors' anahtarlı bir dizi ile doldurulur.

Dönen Değerler

UTF-8 kodlu alan adı, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.4.0 varyant bağımsız değişkeninin öntanımlısı artık INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 oldu; evvelce INTL_IDNA_VARIANT_2003 idi ve kulllanımı önerilmiyordu.
7.2.0 INTL_IDNA_VARIANT_2003 sabitinin kulllanımı artık önerilmiyor; yerine INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 kullanılmalıdır.

Örnekler

Örnek 1 - idn_to_utf8() örneği

<?php

echo idn_to_utf8('xn--tst-qla.de');

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

täst.de

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
14
kushik.com
10 years ago
<?php
// for those who has PHP older than version 5.3
class IDN {
   
// adapt bias for punycode algorithm
   
private static function punyAdapt(
       
$delta,
       
$numpoints,
       
$firsttime
   
) {
       
$delta = $firsttime ? $delta / 700 : $delta / 2;
       
$delta += $delta / $numpoints;
        for (
$k = 0; $delta > 455; $k += 36)
           
$delta = intval($delta / 35);
        return
$k + (36 * $delta) / ($delta + 38);
    }

   
// translate character to punycode number
   
private static function decodeDigit($cp) {
       
$cp = strtolower($cp);
        if (
$cp >= 'a' && $cp <= 'z')
            return
ord($cp) - ord('a');
        elseif (
$cp >= '0' && $cp <= '9')
            return
ord($cp) - ord('0')+26;
    }

   
// make utf8 string from unicode codepoint number
   
private static function utf8($cp) {
        if (
$cp < 128) return chr($cp);
        if (
$cp < 2048)
            return
chr(192+($cp >> 6)).chr(128+($cp & 63));
        if (
$cp < 65536) return
           
chr(224+($cp >> 12)).
           
chr(128+(($cp >> 6) & 63)).
           
chr(128+($cp & 63));
        if (
$cp < 2097152) return
           
chr(240+($cp >> 18)).
           
chr(128+(($cp >> 12) & 63)).
           
chr(128+(($cp >> 6) & 63)).
           
chr(128+($cp & 63));
       
// it should never get here
   
}

   
// main decoding function
   
private static function decodePart($input) {
        if (
substr($input,0,4) != "xn--") // prefix check...
           
return $input;
       
$input = substr($input,4); // discard prefix
       
$a = explode("-",$input);
        if (
count($a) > 1) {
           
$input = str_split(array_pop($a));
           
$output = str_split(implode("-",$a));
        } else {
           
$output = array();
           
$input = str_split($input);
        }
       
$n = 128; $i = 0; $bias = 72; // init punycode vars
       
while (!empty($input)) {
           
$oldi = $i;
           
$w = 1;
            for (
$k = 36;;$k += 36) {
               
$digit = IDN::decodeDigit(array_shift($input));
               
$i += $digit * $w;
                if (
$k <= $bias) $t = 1;
                elseif (
$k >= $bias + 26) $t = 26;
                else
$t = $k - $bias;
                if (
$digit < $t) break;
               
$w *= intval(36 - $t);
            }
           
$bias = IDN::punyAdapt(
               
$i-$oldi,
               
count($output)+1,
               
$oldi == 0
           
);
           
$n += intval($i / (count($output) + 1));
           
$i %= count($output) + 1;
           
array_splice($output,$i,0,array(IDN::utf8($n)));
           
$i++;
        }
        return
implode("",$output);
    }

    public static function
decodeIDN($name) {
       
// split it, parse it and put it back together
       
return
           
implode(
               
".",
               
array_map("IDN::decodePart",explode(".",$name))
            );
    }

}
echo
IDN::decodeIDN($_SERVER['HTTP_HOST']);
?>
To Top